Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

– Trikkeholdeplassen mellom Olaf Ryes plass og Nybrua må beholdes

Illustrasjon i planforslaget

Plan- og bygningsetaten har sendt Bymiljøetatens forslag om å omregulere Thorvald Meyers gate til kollektivgate og Grüners gate til gatetun/gågate ut på høring. Hensikten med planforslaget er å sikre bedre fremkommelighet for trikk og bedre forhold for gående og byliv. Bymiljøetaten foreslår å legge ned Schous plass holdeplass, mens Plan- og bygningsetaten anbefaler at holdeplassen opprettholdes.

I et felles merknadsbrev fra Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) til forslaget, kommenterer de to foreningene Bymiljøetatens forslag om å legge ned trikkeholdeplassen på Schous plass:

«Det bør fortsatt være en trikkeholdeplass mellom Olaf Ryes plass og Nybrua, enten på Schous plass som i dag, eller rett sør for Korsgata hvor gatetverrsnittet i Thorvald Meyers gate er bredere. For personer som er dårlige til bens, er det helt avgjørende at trikkeholdeplassen beholdes. Jf. at byrådet våren 2017 bestemte seg for å gjenåpne Jomfrubråten holdeplass til tross for at Ruters målinger viste at det i gjennomsnitt kun var 1,8 reisende til/fra Jomfrubråten pr. avgang. Begrunnelsen var at Oslo skal være en eldrevennlig by. Passasjergrunnlaget er langt større rundt Schous plass på Grünerløkka, og også her er det mange eldre som er avhengige av trikken.»

– Det er på høy tid at gjenåpning av Torshovbekken settes på dagsordenen

De to foreningene synes det er beklagelig at gjenåpning av Torshovbekken fra Schous plass til Akerselva ikke utredes i tilknytning til denne plansaken, og viser til at Torshovbekken er den av sidebekkene til byens ti elver som det er aller viktigst å gjenåpne:

«Det er på høy tid at etatene setter gjenåpning av Torshovbekken på dagsordenen. At bekken ikke går i en egen overvannsledning, men i felles ledning med spillvann (AF-ledning), bør ikke stoppe en realisering av dette viktige gjenåpningsprosjektet. PBE, BYM og VAV bør utarbeide en strategi for gjenåpning av Torshovbekken og andre bekkestrekninger der vannet i dag går i AF-ledninger. En bør vurdere å fremskynde en separering av hele eller deler av avløpsnettet langs Torshovbekken, slik at mesteparten av overvannet kan ledes til en gjenåpnet bekk og ikke lenger belaste avløpsnettet.»

Les hele merknadsbrevet

Les mer om reguleringsforslaget

Torshovbekken bør gjenåpnes fra Schous plass til Nybrua

 

– Trikkeholdeplassen mellom Olaf Ryes plass og Nybrua må beholdes
Rull til toppen