Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum

Plan- og bygningsetaten (PBE) har lagt fram et foreløpig utkast til handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum. Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et felles merknadsbrev datert 16. mai 2017 gitt en grundig tilbakemelding med merknader til handlingsprogrammets overordnede romlige strategier og konkretiseringen av disse innenfor delområdene 11–13, dvs. Grønland, Vaterland, Oslo S, Bjørvika, Bispevika og Sørenga.

De to foreningene støtter den romlige strategien om å supplere dagens overvekt av forbindelser øst–vest med en rekke nye forbindelser nord–sør slik at det etableres et nettverk av forbindelser som kan styrke bylivet, bidra til økt samspill og gi synergieffekter mellom målpunkter i sentrum, og løfte fram og videreutvikle skjulte byromskvaliteter. Behovet for bedre forbindelser nord–sør er ekstra stort innenfor delområdene 11–13 der Galleri Oslo / Bussterminalen og sporområdet på Oslo S i dag utgjør en kraftig barriere mellom Vaterland/Grønland og Bjørvika/Bispevika.

I merknadsbrevet etterlyses tiltak for å gjenåpne Akerselva fra Vaterlandsparken til nordsiden av sporområdet på Oslo S, jf. at Oslo bystyre vedtok gjenåpning i september 2015 i forbindelse med behandlingen av kommuneplanen. Det argumenteres også for å rive Nylandsveien og etablere en gangkulvert langs Akerselva under sporområdet.

Les hele merknadsbrevet.

Utkast til handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum

 

Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum
Rull til toppen