Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Sannergata 1-3: Almetrærne må sikres ved utbygging

Illustrasjonsbildet er hentet fra et tidlig planforslag.

Onsdag 19. april 2017 klokka 0950 skal bystyrets byutviklingskomité på befaring i forbindelse med komiteens behandling av forslag til detaljregulering for Sannergata 1–3. Reguleringsområdet ligger helt inn til Paulus sykehjem og friområdet mot elva innenfor Akerselva Miljøpark.

Byutviklingskomiteen kan velge mellom to alternativer: Alternativ 1 er utarbeidet av Arcasa arkitekter AS på vegne av Sannergata 3 AS. Alternativ 1 har hovedformål boliger eller sykehjem. Plan- og bygningsetaten har, etter anmodning fra Byrådsavdeling for byutvikling, fremmet et alternativ 2, med hovedformål sykehjem/omsorgsboliger med lavere utnyttelse og høyder.

I brev av 5. april 2017 har Stor-Oslo Eiendom AS lansert et tredje alternativ med betydelig økt volum.

Byggegrensen mot Akerselva ble i forslaget til detaljregulering lagt så nær plangrensen og de gamle almetrærne langs gangveien umiddelbart vest for plangrensen at Byrådsavdeling for byutvikling i brev til PBE av 29. juni 2016 «av hensyn til friområdet og trærne langs Akerselva» har funnet å måtte nekte bygging av balkonger som krager ut over byggegrensen mot Akerselva.

I et brev til byutviklingskomiteen fra Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) datert 10. april 2017 påpekes det at trerekka med almetrær langs gangveien ut mot Akerselva fortsatt ikke er tilstrekkelig sikret i planforslaget.

Av sakspapirene som er lagt fram for byutviklingskomiteen framgår det at byrådet har et sterkt ønske om å sikre trærne langs gangveien i friområdet rett vest for planområdet. Byrådet foreslår følgelig å flytte byggegrensen ytterligere fra friområdet, fra 4 meter til 5 meter for å sikre trærne. Videre er det tatt inn et tillegg i reguleringsbestemmelsenes § 4 siste ledd som lyder: «Før det gis rammetillatelse til bebyggelse skal det foreligge en marksikringsplan godkjent av Bymiljøetaten» for å sikre trær langs gangvei.

Ikke tilstrekkelig

Etter OEs og MAVs vurdering er byrådets forslag gledelig, men ikke tilstrekkelig. De to foreningene har i flere merknadsbrev understreket at byggegrensen må legges minst 9 meter fra plangrensen for å sikre almetrærne langs gangveien.

I brevet til byutviklingskomiteen av 10. april heter det at «Vi ser derfor fram til byutviklingskomiteens befaring 19. april, og anbefaler i den forbindelse BUK å be BYU sørge for at det fysisk blir merket opp en linje i 5 m avstand fra plangrensen, slik at det blir lett for komiteens medlemmer å se at det er helt nødvendig å flytte byggegrensen ytterligere mot øst for å sikre trærne i almerekka».

OE og MAV anbefaler byutviklingskomiteen å se helt bort fra alternativ 3 og vedta byrådets alternativ 2, men med byggegrensen lagt 9 meter (ikke 5) fra plangrensen mot Akerselva i vest.

Les hele brevet her.

Saksinnsyn

Dokumenter lagt fram for byutviklingskomiteen

Sannergata 1-3: Almetrærne må sikres ved utbygging
Rull til toppen