Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

– Skrot forslaget og start med blanke ark!

Entra ASA planlegger et høyhus på 107 meter ved Vaterlandsparken på tomta som i dag huser hovedkontoret til Fellesforbundet med adresse Lilletorget 1. I et felles innspillsbrev datert 23. februar 2017 fra Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) til oppstart av planarbeidet, påpekes det at utbyggers ønske om høyhus ikke kan begrunnes med noe behov for en bygningsmessig markering av Akerselva miljøpark.

– Porten til Akerselva miljøpark har allerede en bygningsmessig markering, og det helt i sørenden av planområdet for Akerselva miljøpark i form av et bygg som i all hovedsak ligger innenfor miljøparken, og går for å være byens høyeste: Oslo Plaza. En ytterligere markering av dagens port til miljøparken, i form av et høyhus på Lilletorget 1 ca. 100 m fra Akerselva, er verken nødvendig eller ønskelig, og spesielt ikke etter at Oslo bystyre 23. september 2015 vedtok at Akerselva skal gjenåpnes fra Vaterlandsparken til nordsiden av sporområdet på Oslo S. Dermed vil miljøparken de facto bli forlenget mot sør. Porten til Akerselva, Akerselvallmenningen og Akerselva miljøpark vil i fremtiden bli bygningsmessig markert av Operaen og Munchmuseet på hver sin side av elveutløpet i Bjørvika.

I innspillsbrevet fra de to foreningene påpekes det også at områdeprogram for Oslo S og Kommuneplan 2015 ikke tillater høyhus på eiendommen Lilletorget 1, heller ikke maksimal byggehøyde/gesimshøyde over 30 m. På denne bakgrunn foreslår foreningene at konsekvensutredningen kun bør utrede alternativer med lavere byggehøyde enn 42 m.

Skrot forslaget!

Avslutningsvis oppfordrer de to foreningene forslagsstiller til å skrote sitt nåværende forslag og starte med blanke ark. Det er ikke, og bør heller ikke være, slik at et plusshus (FutureBuilt) med miljøvennlige energiløsninger som er ment å være et forbildeprosjekt for andre urbane bygg, kan trumfe alle bestemmelser og føringer i eksisterende planverk, herunder Kommuneplan 2015. Plusshus vil etter hvert bli normalen, mens alt annet snart får tommelen ned av planmyndigheter og politikere, skriver foreningene.

Fotoene er hentet fra AS Civitas presentasjon ved bestilling av oppstartsmøte.

Les hele innspillsbrevet her.

Saksinnsyn.

 

 

– Skrot forslaget og start med blanke ark!
Rull til toppen