Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Storgata skal bli kollektivgate

Illustrasjonen er hentet fra kunngjøringen om offentlig ettersyn

Storgata står foran en omfattende oppgradering på strekningen mellom Kirkeristen og Nybrua. Bymiljøetaten foreslår å omregulere Storgata til kollektivgate, utvide fortau i Pløens gate og tilrettelegge for sykkelvei langs Akerselva. Planforslagets hensikt er å legge til rette for bedre framkommelighet for kollektivtransport og gående ved å ruste opp gategulv, torg og møteplasser. Alle parkeringsplasser i gatestrekket foreslås fjernet, og de fleste avkjørsler mot gata foreslås stengt for biladkomst. I planforslaget foreslås det å flytte de nåværende trikkeholdeplassene i Hausmannsgate og Brugata.

Flytting av holdeplasser

I et felles merknadsbrev fra Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) datert 30. januar 2017 støttes forslaget om å flytte Hausmanns gate holdeplass nærmere Akerselva og Nybrua. Men de to foreningene påpeker samtidig at selv med planforslagets nye plassering av Hausmanns gate holdeplass vil avstanden fra denne holdeplassen til Olaf Ryes holdeplass (etter flyttingen av sistnevnte litt sørover) bli 660 m.

De to foreningene er usikre på om det å flytte Brugata holdeplass til arealet mellom Folketeaterpassasjen og Youngs gate alt i alt er en bedre løsning enn dagens lokalisering. Flyttes holdeplassen 140 m mot sørvest slik som foreslått, vil avstanden mellom nye Youngs gate holdeplass og nye Hausmanns gate holdeplass bli nesten dobbelt så stor som avstanden mellom Youngs gate holdeplass og Jernbanetorget holdeplass. Beholdes Brugata holdeplass og utvides slik at den blir 75 m lang, blir avstanden mellom holdeplassene omtrent like stor.

Det grønne parkbeltet 

Ved utformingen av nye Hausmanns gate holdeplass er det viktig å bevare det grønne parkbeltet fra tidlig 1800-tall, med vollene og almealleen, herunder sikre rotsonen til alle almetrærne. Dette synes å være rimelig godt ivaretatt i planforslaget. Men de to foreningene foreslår at ikke bare trefaglig rådgiver, men også Byantikvaren bør godkjenne tiltaksplanen før rammetillatelse gis.

Mangelfull tilrettelegging for syklister 

Ved å redusere antall kjørefelt i Storgata fra fire til to og la trikker og busser benytte samme kjørefelt og samme holdeplasser øker den delen av gatetverrsnittet som kan benyttes av myke trafikanter betydelig. Vi synes dette er et fornuftig grep, skriver de to foreningene i sitt merknadsbrev. Samtidig påpeker foreningene at det ikke er planlagt sykkelfelt verken i Storgata eller på Nybrua.

– Selv om antall fotgjengere på Nybrua vil øke som en følge av at Hausmanns gate holdeplass flyttes nærmere Nybrua, bør det etter vårt syn være mulig å redusere den planlagte bredden på fortauene slik at det også blir plass til sykkelfelt på brua, påpeker foreningene.

Les hele fellesbrevet her.  

Planinnsyn

Illustrasjonen er hentet fra kunngjøringen om offentlig ettersyn
Storgata skal bli kollektivgate
Rull til toppen