Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Trærne langs elva må sikres ved utbygging av Sannergata 1-3

I Sannergata 1-3 planlegger Stor-Oslo Eiendom et større boligkompleks. Området ligger inntil Akerselva. Plan- og bygningsetaten (PBE) har utarbeidet et alternativt planforslag, bl.a. med redusert byggehøyde mot Akerselva/Sannerbrua. På naboeiendommen ligger Paulus sykehjem.

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har tidligere sendt PBE et grundig høringssvar, der det blant annet ble påpekt at for å kunne ivareta hensynet til friområdet langs Akerselva og trærne langs gangveien, slik både Byrådsavdeling for byutvikling og Plan- og bygningsetaten ønsker, er det helt nødvendig å trekke byggegrensen mot vest lenger vekk fra plangrensen enn fire meter.

Parkforvalteren i Bymiljøetaten har støttet synspunktet til de to foreningene:

– Blir det bygget som det hevdes tror jeg ikke det går å bevare trærne. Ingen av dem er syke og er skjøttet på en tilfredsstillende måte. Så blir det bygging som foreslått så må alle være klar over at trærne ryker, skrev Parkforvalteren.

Etter dette har byrådsavdelingen for byutvikling i en henvendelse datert 7. desember 2016 bedt om at Plan- og bygningsetaten legger inn en endring i alternativ 2 hvor byggegrense og bestemmelsegrense mot vest flyttes fem meter fra friområdet – altså en meter lenger øst enn opprinnelig foreslått.

Det å flytte byggegrensen 1 meter østover er ikke tilstrekkelig til å sikre trærne langs gangveien, skriver OE og MAV i et nytt brev til byrådsavdelingen for byutvikling datert 11. januar 2017.

– Kronene til tre av de største trærne i trerekka langs gangveien vil måtte beskjæres kraftig dersom byggets fasadeliv legges så nær formålsgrensen/plangrensen som 5 meter, dvs. i byggegrensen på det reviderte plankartet av 8. desember 2016. På dette plankartet (se bildet) har vi endret fargen på tresymbolet fra svart til rødt for de tre trærne, lagt inn en sirkel med radius 8 meter rundt hvert av trærne (minimum for å unngå beskjæring) og rødstiplet de delene av sirklene som ligger øst for byggegrensen. Grønn heltrukken linje viser hvor byggegrensen mot vest etter vårt syn bør gå. Det er spesielt viktig at byggegrensen trekkes så langt mot øst i midtpartiet ved de tre omtalte trærne.

– Vi håper at byrådsavdelingen vil justere byggegrensen i tråd med vårt ønske, slik at det i praksis blir mulig å sikre de flotte almetrærne langs gangveien. Vi stiller mer enn gjerne opp på en befaring slik at avdelingen ved selvsyn kan konstatere at det er nødvendig å flytte byggegrensen ytterligere mot øst for å sikre trærne, påpeker de to foreningene i brevet til byrådsavdelingen.

Planinnsyn

Les tidligere uttalelse fra OE og MAV

 

Trærne langs elva må sikres ved utbygging av Sannergata 1-3
Rull til toppen