Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Hold byggehøydene nede i Ankerkvartalet

– Det er viktig at byggehøydene ut mot Akerselva holdes nede, både for å unngå uheldig skyggelegging av elva og miljøparken med eksisterende turvei og foreslått ny gangvei. Vi må unngå at elverommet oppleves som en canyon. Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et felles innspillsbrev til A38 arkitekter as i forbindelse med oppstart av detaljregulering for det såkalte Ankerkvartalet i Storgata 55-97.

– At bygningene skal plasseres på et platå 8–9 m høyere enn elva, tilsier lave byggehøyder ut mot elva om en skal unngå at byggene blir for dominerende. Samtidig bør byggehøydene trappes ned mot Jakob kirke i vest, påpeker foreningene i brevet datert 25. desember 2016.

Ankerkvartalet sett fra Nybrua. OE og MAV foreslår gangvei langs elvebredden også på Ankerløkksiden av Akerselva. Foto: A38
Ankerkvartalet sett fra Ankerbrua. Foto: PØ

Bakgrunn

Stiftelsen Anker Studentbolig og Hotel ønsker å omregulere Ankerkvartalet, Storgata 55-97. Planen er å rive den eksisterende indre bebyggelsen (Hus 7-11) og gjenoppbygge denne med nytt fotavtrykk og i nye byggehøyder. Antall studentboliger i den indre bebyggelsen kan på denne måten økes fra ca. 210 til ca. 450. Barnehage og flerbrukshall vil bli vurdert i den nye planen. Ankertorget vurderes omregulert fra bolig til gangareal/torg, og den offentlige gang- og sykkelstien langs Axel Maurers vei skal justeres og oppgraderes. 

Forbedring av gang- og sykkelvei

I fellesbrevet gir de to foreningene støtte til forslagsstillers (Stiftelsens Anker Studentbolig og Hotel) tanke om å legge om eksisterende gang- og sykkelvei slik at den rettes ut og kommer nærmere elveskråningen i partiet ved Ankerbrua. Dette kan gjøres ved å legge gang- og sykkelveien over eiendommen Torggata 51–53 (tidligere Hausmanns gate 10 / Axel Maurers vei 1) som er regulert til spesialområde bevaring. Traseen som forslagsstiller har illustrert, er imidlertid ikke optimal. Det bør vurderes om gang- og sykkelveien kan legges langs nordøstsiden i stedet for langs sørvestsiden av villaen, påpeker de to foreningene.

Are Eriksen

Are Eriksen, leder i MAV og foreningenes saksbehandler, påpeker at det er mulig å gjøre flere forbedringer i gang- og sykkelveier i reguleringsområdet:

– Den sørvestre undergangen under Ankerbrua bør gjenåpnes. Den bratte gangstien fra elvebredden på sørøstsiden av undergangen opp til gang- og sykkelveien langs toppen av elveskråningen bør oppgraderes. En bør vurdere å koble gangstien på gang- og sykkelveien noe lenger øst slik at stigningen blir slakere enn i dag, alternativt bør det etableres trapp langs sørvestsiden av dagens gangsti slik at forbindelsen kan benyttes også på vinterføre. Ved å gjenåpne passasjen under brua vil ungene i den nye barnehagen få planskilt atkomst fra det store åpne gårdsrommet midt i planområdet til de flotte friarealene/lekearealene ved Akerselva nord for Ankerbrua, sier Eriksen.

Are Eriksen viser også til at det i fellesbrevet tas til orde for å etablere en gangvei nede ved elvebredden på hele strekningen fra undergangen under Ankerbrua til Christian Krohgs gate 60. Under Nybrua kan gangveien føres fram langs sørsiden av Akerselva på samme måte som langs nordsiden av elva, uten inngrep i selve brua.

Alternativene A og B

– Av de to alternative prinsippløsningene som er skissert (dok. 20), er alternativ B med bebyggelse i vifte etter vårt syn å foretrekke fremfor alternativ A med parallell bebyggelse, framholder Eriksen. Alternativ A gir en for kompakt vegg langs elva og lukker samtidig gårdsrommet inne, mens alternativ B åpner det indre gårdsrommet ut mot Akerselva ved å etablere bredere passasjer samtidig som avstanden mellom de tre nord/sør-gående bygningsvolumene ikke er større enn at de tre nye volumene ut mot elva, sammen med de bygningene som ikke er tenkt revet, strammer opp veggen i elverommet i tilstrekkelig grad.

Les hele innspillsbrevet fra OE og MAV.

Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten

Foto: PØ

Trevillaen i Ankerkvartalet ligger ut mot Torggata, og hadde tidligere adresse Hausmannsgate 10 / Axel Maurers vei 1. Den var opprinnelig bolig for Nanna Broch, Oslos første boliginspektør. Området er regulert til spesialområde bevaring.

Hvis ikke annet er oppgitt, er alle illustrasjoner i denne artikkelen hentet fra A38s dokumenter på saksinnsyn hos PBE.

 

 

 

Hold byggehøydene nede i Ankerkvartalet
Rull til toppen