Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Søknad om påbygg/tilbygg i Bentsebrugata 13 J-F er i strid med 20-metersregelen ved Akerselva

bentsebrugata-1

Nesten all nåværende bebyggelse på eiendommen Bentsebrugata 13 F-J ligger innenfor 20-metersbeltet langs Akerselva. Foreslått påbygg i tre etasjer på eksisterende bebyggelse vil følgelig også i all hovedsak havne innenfor 20-metersbeltet. Tilbygget i form av svalganger ut mot elva vil i sin helhet havne innenfor 20-metersbeltet, og få en avstand på 1,5–10 m til vannkanten. Dette er i strid med 20-metersregelen i Kommuneplan 2015, skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et fellesbrev til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 14. november 2016.

20-metersregelen som de to foreningene viser til, er fastsatt i § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015: «Innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp […] bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep» (s. 29). I den juridisk bindende arealdelen av Kommuneplan 2015 presiseres det i kapittel 11.1: «Retningslinjene angir minimumskrav til byggefritt belte, og større bredder bør vurderes der det er naturlig» (s. 58).

I brevet påpekes det at forslaget er i strid ikke bare med Kommuneplan 2015, men også med KDP Akerselva miljøpark. Det understrekes derfor at forslaget ikke kan behandles som en ren byggesak, men må behandles som en reguleringsplan med offentlig høring.

I det felles merknadsbrevet til PBE skriver OE og MAV at foreningene legger til grunn at bygningsmassen i Bentsebrugata 13 F-J verken påbygges eller tilbygges når det utarbeides planforslag for planområdet. Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplan vil Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner anbefale at Bentsebrugata 13 F-J rives, at eiendommen reguleres til friområde, og at kommunen erverver eiendommen. Først da vil denne delen av Akerselva miljøpark kunne få en utforming i tråd med intensjonene bak KDP Akerselva miljøpark og i samsvar med Kommuneplan 2015. Dagens 228 boenheter med 650 beboere i Sandakerveien 46–50 og Bentsebrugata 11–13 vil da kunne få direkte utsyn til elva og friområdet langs elva over et opparbeidet, grønt gårdsrom.

Les hele brevet her.

Saksinnsyn hos PBE

bentsebrugata-2
Bentsebrugata 13 – tverrsnitt

 

 

 

Søknad om påbygg/tilbygg i Bentsebrugata 13 J-F er i strid med 20-metersregelen ved Akerselva
Rull til toppen