Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Treschows gate 16 bør opparbeides som friområde

Slik kan parken bli!
Slik kan parken bli!

– Helst hadde vi sett at kommunen eksproprierer hele eiendommen og opparbeider et sammenhengende grøntdrag mellom Treschows gate og Akerselva. Subsidiært kan vi støtte omregulering til skoleformål med brede byggefrie belter mot Akerselva.

Dette skriver Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) og Oslo Elveforum i et grundig merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten (PBE) om forslaget til detaljregulering for Treschows gate 16. Forslaget er sendt ut på begrenset høring.

Det omstridte området utgjør Lilleborgs tidligere lager i Treschows gate 16. Området ligger helt inntil Akerselva i krysset Treschows gate / Bentsebrugata, og er foreslått omregulert fra industri og friområde til i hovedsak boliger i bygg på mellom 5 og 11 etasjer. Forslaget har møtt kraftige protester, bl.a. fra boligsameiene i området som har stiftet Samarbeidsgruppa Bevar Akerselva.

I strid med vedtatte planer

Både i dette og i tidligere merknadsbrev har MAV på pekt at deler av den foreslåtte bebyggelsen er lagt nærmere Akerselva enn 20 meter, og at dette er i strid med Kommuneplan 2015. Foreslåtte byggehøyder er i strid med bestemmelsen om byggehøyde i KDP Akerselva miljøpark. Og utbygger har ikke dokumentert at utsynet mot byen og fjorden ivaretas.

– For at vi skal kunne anbefale skolealternativet overfor byråd og byutviklingskomite, er det helt nødvendig å redusere tillatt bruksareal så mye at den bindende bestemmelsen i KDP Akerselva miljøpark om maksimal byggehøyde etterleves. Ved å redusere tillatt bruksareal vil det også bli billigere for kommunen å erverve eiendommen til skoleformål, skriver MAV i merknadsbrevet.

Lag friområde!

MAV legger til grunn at Oslo kommune erverver eiendommen straks reguleringsplanen er vedtatt (jf. potten til strategisk oppkjøp av eiendommer i kommunens budsjett for 2017), at Lilleborgs tidligere lagerbygning omgående rives, og at hele eiendommen opparbeides som friområde i påvente av en fremtidig oppføring av skole med flerbrukshall. Området bør ikke få ligge som nå i uoverskuelig fremtid.

Vellykket debattmøte

Den 27. oktober avholdt MAV et informasjons- og debattmøte om utbyggingsplanene for Treschows gate 16 med ca 35 deltakere. Are Eriksen, leder i MAV, og Odd Hoff-Petersen fra Samarbeidsgruppa Bevar Akerselva innledet til debatt. Presentasjonen som Are Eriksen benyttet under sin innledning, finner du nedenfor.

Les hele merknadsbrevet her.

Nytt merknadsbrev av 11.1-2017 fra OE og MAV

Saksinnsyn hos PBE

Are Eriksen: Lilleborg. Fra såpe til boliger eller park og skole?

 

 

Treschows gate 16 bør opparbeides som friområde
Rull til toppen