Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Brenneriveien 11: For stort, for høyt og for tett på elva!

Illustrasjon i oppstartsinnspill. Vi ser den foreslåtte bygningsmassen mot krysset Møllerveien/Brenneriveien. Vulkanområdet ligger til høyre i bildet.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har kjøpt Brenneriveien 11 på Grünerløkka og ønsker å bygge 350 studenthybler på dette attraktive området, som grenser til Akerselva rett sør for Grünerbrua. På tomteområdet ligger det i dag en industribygning fra 1967, som opprinnelig ble oppført for Vulkan Jernstøberi og mekaniske Verksted, og som forutsettes revet. Det er arkitektfirmaet a-lab som skal utarbeide planforslaget på vegne av SiO. Når forslaget er ferdig utarbeidet, vil det bli lagt ut til offentlig høring.

I et fellesbrev som Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har sendt a-lab i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid for Brenneriveien 11, fremmes seks krav til planforslaget:

  • Det bør ikke dispenseres fra kravet i Kommuneplan 2015 om et byggefritt belte på minimum 20 m fra Akerselvas vannkant.
  • Hele det byggefrie beltet bør reguleres til formål spesialområde naturvern og formål friområde.
  • Det byggefrie beltet bør ikke privatiseres.
  • Det bør sikres i utbyggingsavtale og rekkefølgebestemmelser for Brenneriveien 11 at det anlegges turvei langs Akerselva over eiendommen. En bør samtidig vurdere å etablere en enkel gangforbindelse langs elva over eiendommen Brenneriveien 9.
  • Det bør sikres i utbyggingsavtale og rekkefølgebestemmelser for Brenneriveien 11 at det etableres turveiundergang ved Møllerveien/Grünerbrua.
  • Utnyttelsen av eiendommen bør være langt lavere enn 15 000 m2. Ingen deler av bygningsmassen bør rage høyere enn kote 23.

Alle krav utdypes i fellesbrevet.

Are Eriksen
Are Eriksen

Are Eriksen, som er leder for MAV, og som har vært saksbehandler for begge foreningene i denne utbyggingssaken, understreker at det byggefrie beltet på 20 meter langs Akerselva må være et absolutt minimum.

– Kravet i Kommuneplan 2015 (Oslo mot 2030) om at ny bebyggelse skal anlegges minimum 20 meter fra elvekanten til hovedvassdragene i byen, er et lite ambisiøst mål. Etter vår mening bør den nåværende bygningskarakteren langs dette området ved Akerselva, med små, sammenbygde enheter, forsterkes når man skal bygge i Brenneriveien 11. Dette krever at deler av bygningsmassen trekkes lenger tilbake fra elva enn 20 m.

Are Eriksen er svært lite fornøyd med at planforslaget legger opp til å bygge helt opp til 13 etasjer:

– Studenter vil selvsagt synes det er flott å bo «midt i smørøyet» på Grünerløkka med Vulkanområdet på den ene siden og Blå som nærmeste nabo på den andre. Men en bygning på hele 13 etasjer vil være klart i strid med Kommuneplan 2015, og den er overhodet ikke tilpasset den nåværende bebyggelsen langs Akerselva eller de kvalitetene miljøparken bør ha for at de som beveger seg langs Akerselva skal oppleve elverommet som et godt sted å være. Det må bygges mindre og lavere, og bygningene må trekkes lenger vekk fra elva, konkluderer Eriksen.

Les hele fellesbrevet fra OE og MAV

Saksinnsyn hos PBE

Illustrasjon fra oppstartsinnspill. Vi ser den foreslåtte bygningsmassen fra Nedregate. Grünerbrua ligger til høyre i bildet.

 

Utbyggingsforslaget sett mot nord i Brenneriveien
Illustrasjon fra oppstartsinnspill. Vi ser den foreslåtte bygningsmassen mot nord i Brenneriveien
brenneriveien1
Brenneriveien, slik den ser ut i dag.

 

Brenneriveien 11: For stort, for høyt og for tett på elva!
Rull til toppen