Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Hvor går grensa for byggefritt belte mot Akerselva?

img_4971

Akerselva Miljøpark er under stadig press fra utbyggere som ønsker å bygge nærmest mulig elva, høyest mulig, og uten at det tas tilstrekkelig hensyn til trær og annen vegetasjon.

I forbindelse med forslag til detaljregulering for Sandakerveien 52, hvor JM Norge ønsker å bygge på tomta til den såkalte Blystad-villaen og ned mot Akerselva, hevder Dyrvik arkitekter AS at «Det kan være uklart hva som er elvens grense og som 20 metersbeltet skal måles ut fra».

Bestemmelsen om 20 meter finner vi i § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan for Oslo (se sidene 28-29 og 58-61) . Kommuneplanen angir minimumskravet til byggefritt belte langs byens ti hovedvassdrag/hovedløp slik: «Innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp (…) bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep».

I et fellesbrev av 27. september 2016 fra Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) til Plan- og bygningsetaten (PBE) gir de to foreningene en grundig dokumentasjon for hvor det byggefrie beltet skal regnes fra. Beregning av 20-metersbeltet skal baseres på vannkanten slik den går ved høyeste vannstand ved tiårsflommen.

De to foreningene anbefaler Oslo kommune å gjennomgå sine underlagskart for alle vassdrag i byen og korrigere vannkanten på kartene i alle de tilfeller der angitt bekkekant/elvekant/vannkant ikke er i tråd med lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Vannkanten skal legges inn på kartene basert på høyeste vannstand ved tiårsflommen.

Les brevet fra OE og MAV her.

Saksinnsyn hos PBE.

 

 

Hvor går grensa for byggefritt belte mot Akerselva?
Rull til toppen