Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Torshovbekken bør gjenåpnes fra Schous plass til Nybrua

torshovbekken1

Norconsult, Norges største rådgiverbedrift med store oppdrag innen samfunnsplanlegging og prosjektering, har på oppdrag for Bymiljøetaten lagt ut på høring et forslag om at Thorvald Meyersgate på Grünerløkka skal omreguleres fra kjørevei til kollektivgate. Hensikten er blant annet å bedre trikkens framkommelighet.

I en fyldig fellesuttalelse fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner støttes det overordnede grepet om å gjøre Thorvald Meyers gate til en trikkegate med svært begrenset biltrafikk og bedre forhold for gående.

Det som vil vekke større interesse blant mange, er forslaget fra de to foreningene om å gjenåpne Torshovbekken fra Schous plass til Nybrua.

Hvor gikk Torshovbekken?

Torshovbekken er en av de største bekkene i Oslo. Hele den fire kilometer lange strekningen fra Tonsen kirke til utløpet i Akerselva ved Nybrua er i dag lukket. Men det aller meste av bekken kan gjenåpnes i det som nå er friarealer og parkområder, slik som Muselunden, Torshovdalen og Sofienbergparken. Gjenåpning kan i all hovedsak skje i bekkens historiske løp.

Klar ambisjon i Kommuneplan 2015

Kommuneplan 2015 (Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn) har en klar ambisjon om å gjenåpne lukkede elve- og bekkestrekninger.  Byøkologisk program 2011-20126 slår fast at kommunen skal drive et systematisk arbeid for å gjenåpne rørlagte elve- og bekkestrekninger, og at gjenåpnet trasé om mulig skal følge vassdragets historiske løp.

Både Grøntplan for Oslo (2010) og Kommuneplan 2015 (Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn) tydeliggjør at ikke bare dagens blågrønne struktur, men også elve- og bekkestrekninger som ennå ikke er åpnet, skal være premissgivere for byutviklingen.

I det kommunale styringsdokumentet Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker i Oslo (2015) framgår det at «det er en politisk målsetting å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede elve- og bekkestrekninger (side 1).

Det er en klar kommunal oppgave å vurdere gjenåpningsløsninger, og deler av planarbeidet for gjenåpning av Torshovbekken kan skje i forbindelse med planforslaget for Thorvald Meyersgate, uttaler Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner.

Les hele uttalelsen fra MAV

Se kart som viser alternative gjenåpningstraseer for Torshovbekken

Se kart over historiske elver og bekker i Oslo

Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten

Behovsnotat om Torshovbekken og Akerselva Miljøpark

Torshovbekken bør gjenåpnes fra Schous plass til Nybrua
Rull til toppen