Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Vi aksepterer ikke privatisering av elvebredden på Frysja!

Frysja-Kjelsåsveien.jpg– Det er svært viktig at områder langs Akerselva utvikles med lav byggehøyde, og at siktlinjer for områder som grenser til elva, ivaretas på en tilfredsstillende måte. Dette påpeker Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et innspillsbrev til 4B Arkitekter om utbyggingsplanene for Frysjaveien 33, 35 og 42 og Kjelsåsveien 168, 170 og 174.

I dag er området regulert til industri med parkbelte. Området er todelt, hvorav den ene delen går fra Frysjaveien og helt ned til Akerselva. Utbygger, som er Nordre Aker Eiendom, ønsker å utvikle området til boliger. Samtidig foreligger det flere utbyggingsplaner for denne delen av Frysja. Samlet ønsker utbyggerne å bygge to tusen nye boliger i dette området.

I innspillsbrevet til 4B Arkitekter understreker MAV betydningen av at vestre elvebredd ikke blir dominert av en ruvende bebyggelse bakenfor. Utnyttelsen av hele området må ligge vesentlig lavere enn 150–175 %, og byggehøydene langs elva må reduseres ytterligere, slik at rekreasjonsområdene langs elva ikke «privatiseres» på grunn av ruvende bygninger og skyggelegging. Høyere byggehøyde enn 2–3 etasjer langs elvebredden, kan ikke aksepteres i dette området, skriver MAV.

Vegetasjonen langs Akerselva

Frysja3

MAV påpeker også den store biologiske verdien av vegetasjonsbeltet langs denne delen av Akerselva. Elvebredden har gammel løvskog langs den aktuelle strekningen – i hovedsak gråor, hegg og ask. Området utgjør en del av det største og best utviklede løvskogområdet langs Akerselva med høyeste betydning for de biologiske verdiene i området. Hele naturområdet langs elva må derfor reguleres til grønnstruktur – natur, som forhindrer alle typer tiltak og sikrer ivaretakelse av eksisterende vegetasjon, inkl. døde trær.

Bekkeåpning langs Kjelsåsveien

MAV foreslår også en bekkeåpning i området, og viser til at det i KDP Akerselva miljøpark er et bredt parti langs sørsiden av Kjelsåsveien som er regulert til friområde på hele strekningen fra Frysjaveien til Akerselva. I dette naturlige dalsøkket ned mot Akerselva må det gjennom utbyggingsavtale og rekkefølgebestemmelser sikres at den historiske bekken gjenåpnes i et bredt, grønt vegetasjonsbelte, med tilhørende sti fra krysset mellom Frysjaveien og Kjelsåsveien og ut mot Akerselva.

Les hele innspillsbrevet fra MAV her: 20160816 Frysjaveien 33 mfl.

Les saksdokumentene hos PBE.

 

 

Vi aksepterer ikke privatisering av elvebredden på Frysja!
Rull til toppen