Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Uakseptabelt forslag til regulering av Sandakerveien 52

DSC_0022

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) går i et felles merknadsbrev skarpt ut mot forslaget til omregulering av Sandakerveien 52. Det er JM Norge som ønsker å bygge på tomta til den såkalte Blystad-villaen på Torshov, som grenser til Akerselva. JM Norge ønsker å omregulere fra kontor til boligbebyggelse, kontor, bevertning, hotell og forretning.

Planområdet totalt er på 3,9 mål, og eiendommen ligger i forlengelsen av eksisterende boliger langs Sandakerveien. Tomten grenser i nord mot tidligere industriområder som er blitt transformert til boliger.

I det felles merknadsbrevet skriver OE og MAV blant annet at:

  • Vi kan ikke anbefale PBEs alternativ 2, men dette alternativet er likevel langt bedre enn Dyrvik arkitekters alternativ 1.
  • Vi er enige med PBE i at det er uakseptabelt med terrenginngrep og terrassering i skråningen ned mot Akerselva for å bygge parkeringsanlegg slik som foreslått i alternativ 1.
  • Planområdet er for høyt utnyttet i begge alternativene.
  • Bygg A bør ikke få mer enn fem etasjer og bør avtrappes mot den verneverdige murvillaen (Blystadvillaen) mot nordøst.
  • Noe bygg B bør ikke tillates oppført i skråningen ned mot Akerselva.
  • Subsidiært bør bygg B kun få tre etasjer på elvesiden og trekkes lenger tilbake fra Akerselva slik at hele bygget, inklusive eventuelle balkonger mot elva, havner minst 20 m fra Akerselva.
  • Begge planalternativene er utilstrekkelig kvalitetssikret.
  • Eksisterende gangforbindelse gjennom hageanlegget fra murvillaen ned mot Akerselva og videre sørvestover langs elvebredden bør opprettholdes og utbedres.
  • Dette er ett av få historiske elementer fra 1800-tallets hageanlegg som er bevart.
  • Planforslaget bør følge opp KDP-4 Akerselva miljøpark og etablere gangbru over Akerselva og gangforbindelser på østsiden av elva. Gangbru fra vestsiden over til øya i elva er vist på historiske kart fra både 1860, 1887 og 1900.

Hele merknadsbrevet, som er datert 4. august 2016, og sendt Plan- og bygningsetaten, kan du lese her:

Felles merknadsbrev til Sandakerveien 52

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner skrev også et omfattende innspillsbrev i mars 2015. Dette dokumentet kan du lese her:

Sandakerveien 52 – Innnspillsbrev 02.03.2015

 
Uakseptabelt forslag til regulering av Sandakerveien 52
Rull til toppen