Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Frysjaveien 40 og 42 og Kjelsåsveien 172

Det viktigste for oss er at utbyggingsavtalen(e) sikrer at den blågrønne infrastrukturen innenfor planområdet for VPOR Frysja realiseres, skriver Miljøforeningen Akerselvas Venner i et innspill om utbyggingsavtale for Frysjaveien 40,42 og Kjelsåsveien 172.

Les hele brevet nedenfor:
_______________________________________________________________________________

Til:
Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Boks 491 Sentrum
0105 Oslo                                                                                                                                        

Deres ref.: 15/1082 –  Tom Rustad og Nils Harnæs                                                        

Vår saksbehandler: Are Eriksen               (are.eriksen@getmail.no)                     Oslo, 29. april 2015

INNSPILL TIL FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE FOR FRYSJAVN 40, 42 OG KJELSÅSVN 172

Miljøforeningen Akerselvas Venner setter pris på at EBY vil forhandle om en utbyggingsavtale med Stor Oslo Prosjekt AS som blant annet vil «omfatte opparbeidelse av Frysjaveien mellom Kjelsåsveien og Maridalsveien, og opparbeidelse av Kjelsåsveien mellom Akerselva og Maridalsveien med tosidig fortau og eget anlegg for sykkel samt opparbeidelse av torg, allmenning, park og tursti».

Da utbyggingsavtalen fra EBYs side tenkes å omfatte arealer utenfor planområdet for Frysjaveien 40, 42 og Kjelsåsveien 172 (og også arealer utenfor planområdet for VPOR Frysja), ville det etter vårt syn vært en fordel om det ble inngått én utbyggingsavtale som også inkluderer eierne av planområdet mellom Frysjaveien og Akerselva. Vi ser for oss at utbyggingsavtalen i så fall kunne ha trukket veksler på utbyggingsavtalen for Bjørvika av 30. juni 2003, hvor utbyggerne forpliktet seg til å bidra til nødvendig infrastruktur med et fast beløp pr. bygd kvadratmeter (kalt kostnadsbærende areal i Bjørvika-avtalen).

Det viktigste for oss er imidlertid at utbyggingsavtalen(e) sikrer at den blågrønne infrastrukturen innenfor planområdet for VPOR Frysja realiseres. På «Hovedkart VPOR Frysja» (vedlagt) har vi med svart farge vist hvilke historiske bekker som bør gjenåpnes (med en bredde på minst 2 m) ut over de som er vist med blått på det samme kartet.

For å åpne den nordre bekken langs Kjelsåsveien er det nødvendig at friområdet i KDP Akerselva miljøpark (det rosa området vi har avmerket på kartet) ikke omreguleres til byggeområde. For å oppfylle retningslinjen til § 13.3 Vassdrag i forslaget til kommuneplan «Oslo mot 2030» om «minimum 12 m fra vannkant for sideløp» til ny bebyggelse på hver side av sideløpene (bekkene) må minimumsavstanden mellom bebyggelsen langs nordsiden og sørsiden av Torg T1, og mellom bebyggelsen langs nordsiden og sørsiden av felt G2, økes fra 17–18 m til 26 m (ved bekkebredde 2 m) på reguleringskartet. Gatetunet Gt2 mellom fortau og sykkelfelt må utvides fra 2,5 m til minimum 4,0  m for å få plass til bekken langs østsiden av Frysjaveien. I det minste den nordre av de to historiske bekkene ved Svensenga (helt sør i planområdet for VPOR Frysja) bør nå åpnes.

Gjennom utbyggingsavtalen(e) må det sikres at utbyggerne bekoster opparbeidelsen av alle disse bekkene med tilhørende parkdrag/torg. Gjenåpning må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser.

Vennlig hilsen

Miljøforeningen Akerselvas Venner

Thrond Berge Larsen (sign.)

leder

Frysjaveien 40 og 42 og Kjelsåsveien 172
Rull til toppen