Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Planter og trær

DSC_0024

Skogsområdene langs Akerselva utgjør et av de største grønt-områdene innenfor byens byggesone. Det er svært viktig å beholde og eventuelt gjenskape disse områdene til biologisk gode biotoper for planter og dyr. Kantvegetasjon langs elva er viktig for planter, dyr og mikroorganismer. Kampen for å sikre de grønne arealene er den viktigste oppgaven for miljøforeningen Akerselvas venner. Skog langs elvekanten forhindrer utgraving / erosjon ved flom, siden røttene holder på jordsmonnet. Og tett vegetasjon langs elvekanten gir fisk og bunndyr bedre skjul og næring. Skogsvegetasjon binder og bryter ned støvpartikler, tilfører oksygen til luften, øker luftfuktigheten og reduserer temperatursvingningene.

Opprinnelig var det frodig edelløvskog langs elva. Fortsatt er det en del av dette i Akerselvas øvre del, gjennom Grandalen nord for Nydalsdammen og opp mot Maridalsvannet. Det som er igjen av slik skog bør vernes som spesialområde gjennom arealplan.

Det vil føre for langt å nevne alle tre- og planteslag som vokser langs elvedalen. Enkelte nye konkurransesterke slag skaper imidlertid problem. Det gjelder særlig parkslirekne, som det bl.a. er en del av ovenfor Nydalsdammen. Bl.a. kjempebjørnekjeks, kanadagullris, platanlønn og fremmede bartreslag  er arter som bør bekjempes eller utryddes.

 

Planter og trær
Rull til toppen