Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Utarbeidelse av parkplan for Nedre Foss-området

Oslo Elveforum, Miljøforeningen Akerselvas Venner og Grünerløkka beboergruppe for Akerselva som miljøpark sendte 20. april 2009 et felles innspillsbrev til Friluftsetaten om parkplan for Nedre Foss.

Les hele brevet her:

_____________________________________________________________

Friluftsetaten
Park- og friområdeavdelingen
Postboks 1443 Vika
0115 Oslo

Deres ref.: 07/01006-100                                                                              Oslo, 20. april 2009

 INNSPILL TIL UTARBEIDELSE AV PARKPLAN FOR NEDRE FOSS-OMRÅDET

Det vises til referat utsendt 14. april fra møte i referansegruppa for Nedre Foss 26. mars 2009 der Friluftsetaten ber om innspill til utarbeidelsen av parkplan for Nedre Foss-området, med frist 20. april 2009. 

De tre elvegruppenes nærmere gjennomgang av de premierte og innkjøpte forslagene fra prosjektkonkurransen ”Bypark Nedre Foss” gir ikke grunn til å revidere noen av de synspunktene elvegruppene tidligere har gitt uttrykk for i en rekke møter og brev når det gjelder opparbeidelsen av Nedre Foss-området. Vi viser i den forbindelse spesielt til vårt brev av 29. januar 2009 til Norconsult (formelt oversendt Friluftsetaten 4. april 2009) om bearbeiding og videreutvikling av prosjektet ”Bypark Nedre Foss” (med vedlegg om turveien langs Akerselva av 9. september 2008), og vårt brev til Friluftsetaten av 22. oktober 2007 om realiseringen av den statlige reguleringsplanen for Nedre Foss (med en rekke sentrale vedlegg).

Vi ber om at synspunktene i nevnte brev og vedlegg legges til grunn når parkplanen for Nedre Foss-området nå skal utarbeides.

Som vi har gitt uttrykk for i en rekke sammenhenger, er etableringen av en sammenhengende, trappefri og planfri turveiforbindelse med universell uforming langs Akerselvas østbredd fra Kuba bru til sørsiden av Grünerbrua det aller viktigste tiltaket i forbindelse med utviklingen av Nedre Foss-området, og må prioriteres før alle andre tiltak når eventuelle knappe midler til opparbeiding av parken skal fordeles.

Planfri turveikryssing av Nordre gate

Det gledet oss derfor at konkurransegrunnlaget for ”Bypark Nedre Foss” i punkt 5.4 presiserte at ”det skal medtas framføring av turvei under Grünerbrua”, jf. at både kommunedelplanen for Akerselva Miljøpark og den statlige reguleringsplanen for Nedre Foss la opp til å etablere tuveiundergang under Grünerbrua. Mens flere av konkurranseprosjektene lojalt har fulgt opp dette (bl.a. ”Arena”), har ”Flyt” frarådet ”planskilt kryssing av Nordre gate” da det ”for mange fotgjengere og syklister vil […] oppleves som utrygt å ferdes under Grünerbrua, spesielt nattestid. Dette vil innebære at mange vil velge å krysse Nordre gate i plan, og det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner”. ”Flyts” løsning er å anlegge opphøyet gangfelt for kryssing av Nordre gate.

Vi støtter forslaget om et opphøyet gangfelt, men da som en tilleggsløsning, slik at de som ønsker det kan krysse Nordre gate i plan, jf. at turveien både sørfra og nordfra også fremover uansett vil måtte ha en forbindelse fram til Nordre gate for de som skal østover eller vestover i Nordre gate / Møllerveien (eller kommer fra Nordre gate / Møllerveien). Når flertallet av fotgjengere og syklister samtidig velger turveiundergangen, vil antall trafikkfarlige situasjoner kunne reduseres ytterligere.

Norconsults/”Flyts” andre argument for ”ikke å anlegge planskilt kryssing av Nordre gate er at dette vil ødelegge en vakker naturperle der naturen overstyrer den urbane tilretteleggingen”. Vi kan ikke se at dette er en nødvendig konsekvens av det å etablere en turveiundergang. Å argumentere mot turveiundergang under henvisning til redusert kaldluftsdrenasje, slik det innkjøpte konkurranseutkastet ”Q = A * v” gjør, er heller ikke spesielt overbevisende, dette desto mer som det ikke er nødvendig å legge undergangen under dagens bruhvelving (dvs. oppå selve elva).

Når konkurransejuryen uttaler (juryens rapport, s. 8) at ”flere av forslagene er overbevisende i sin argumentasjon om at en undergang under Grünerbrua i sør ikke er en god løsning”, så er vi helt uenig i dette. Juryen viser til at ”en undergang vil skape et utrygt sted og forstyrre det visuelle bildet”. Skulle en følge opp juryens og ”Flyts” argumentasjon knyttet til utrygghet, måtte en stenge flesteparten av turveiundergangene langs Akerselva. Dette ville være et stort feilgrep. Etter at turveiundergangen under Treschows gate ble ferdigstilt i oktober 2007, er Nordre gate ved Grünerbrua det eneste stedet fra Nydalen til Vaterland hvor turveien langs Akerselva må krysse en trafikkert bilvei. Det er på høy tid å gjøre noe med dette, det vil si etablere en turveiundergang her.

Turveiforbindelsen fra damanlegget til Kuba

Vi er glad for at konkurransejuryen var tydelig på at ”turveien nordover bør legges på østsiden av elva forbi siloen” (s. 17) i det dette ”opplevelsesmessig” er ”den beste siden å plassere turveien på” (s. 8), og slik tok klart avstand fra ”Flyts” forslag om å føre turveien i bru fra østsiden av Akerselva (rett nedenfor damanlegget) og over til vestsiden av elva. Som juryen påpekte er ”atkomst til parken i nord […] mangelfullt behandlet i de fleste av forslagene” (s. 8), og de som har behandlet turveiatkomsten fra Kuba og sørover, har stort sett levert helt håpløse forslag, jf. eksempelvis forslaget til ”Lakseflaks” om å legge turveien (kalt gangstien) midt ute i Akerselva fra fossen og videre nordover i retning Kuba.

Av en eller annen merkelig grunn har juryen fått det for seg at det kan være en god idé ”eventuelt” å legge turveien ”gjennom damkonstruksjonen”. Som påpekt i vårt brev av januar 2009 vil en turvei gjennom damkonstruksjonen nødvendigvis måtte ødelegge damanlegget og umuliggjøre en rehabilitering av dette kulturhistorisk viktige industrianlegget ved Akerselvas nederste fossefall. Det antas at Byantikvaren vil motsette seg en turvei gjennom damanlegget, jf. Byantikvarens tidligere betenkeligheter knyttet til inngrep i damanlegget ved ei midlertidig gangbru over Akerselva og Byantikvarens understrekning av at støttemuren for flomsikring av studentsiloen ikke måtte forvanske lesningen av dette kulturminnet.

I nevnte vedlegg av 9. september 2008 om turveien langs Akerselva har vi i detalj beskrevet hvordan turveien kan legges mellom damkonstruksjonen og studentsiloen. Turveien bør ikke legges ”oppå restene etter den gamle grunnmuren” til bygården Marselis’ gate 26, slik juryen foreslår (s. 8). Fjerner man i stedet restene etter grunnmuren, som er i dårlig stand og undergraves mer og mer av elva, vil turveien kunne falle jevnt fra kote 12,5 ved Kuba bru til kote 9,0 ved demningen (demningens betongdekke ligger på kote 10,35) og slik ikke bare få universell utforming, men svært gode stigningsforhold. (Det ville være helt urimelig om Byantikvaren skulle finne på å motsette seg rivingen av grunnmuren etter Marselis’ gate 26, jf. at Byantikvaren så sent som i 2006 tillot riving av nordre del av det gamle broverkstedets tilbygg fra 1936 på Vulkan.)

Vi er glad for at Friluftsetaten v/Cathrine L. Løken tidligere har klargjort at deler av de midlene som er bevilget til ”Bypark Nedre Foss” kan benyttes til å etablere turveiforbindelsen opp til Kuba bru. Når en skal grave ut traseen for turveien, er det viktig at partiet mellom turveien og Marselis’ gate samtidig opparbeides parkmessig, dvs. at det settes av midler også til dette, jf. at det kun dreier seg om en parsell av 10–30 m bredde. Om nødvendig må Friluftsetaten avklare dette med byrådsavdelingen. Det vises i denne forbindelse til at Friluftsetaten i 1996 unnlot å innlemme Marselis’ gate 26 i parkplanen for Kuba-området under henvisning til at partiet Marselis’ gate 26 ville bli opparbeidet parkmessig i forbindelse med parkplanen for Nedre Foss. Vi legger derfor til grunn at parkplanens område utvides noe i forhold til området for den statlige reguleringsplanen, det vil si i samsvar med forslaget i vårt brev av 22. oktober 2007 med kartvedlegg.

Ved utgravingen av kjelleren etter Marselis’ gate 26 vil dagens viktige parkområde på østsiden av Akerselva kunne utvides sørover slik at det strekker seg fra Bergverksgata og helt ned til Grüners gates forlengelse. Nøyaktig hvor langt sørover parken kan forlenges bør avklares nærmere med Brannvesenet, jf. deres behov for lett tilgang med stigebiler til studentsiloen.

Vi anbefaler at det etableres ei ny, kort trapp fra turveien langs Akerselva opp til Marselis’ gate der hvor avstanden mellom elva og gata er minst (ved Marselis’ gate 29). Trappa fra inngangspartiet til studentsiloen og ned til turveien ved demningen må samtidig legges om (i det minste den nederste delen av trappa) og bør også gjøres smalere.

Konflikter biler/syklister og syklister/sittende

Konkurranseprosjektet ”Arena” foreslår at parkeringsplassen for siloens studenter utvides slik at også Bellonas biler får plass her. Vi vil sterkt fraråde dette. I likhet med juryen synes vi det er en klar styrke at ”Flyt” betrakter det eksproprierte friområdet og Grünerhagen som ”én park”, og at det legges opp til en ”integrering av landskapet opp mot siloen” ved å fjerne denne parkeringsplassen. ”Arenas” tanke om å finne et annet sted å parkere Bellonas biler er imidlertid god, dette desto mer som ”Flyt” ser for seg at kjøreatkomsten til Nedre Foss gård samtidig skal benyttes for ”den raske bevegelsen gjennom parken”, det vil si blant annet for syklister. Konflikten biler/syklister vil kunne unngås dersom Bellona eksempelvis sikres parkeringsplasser inne på Vulkanområdet, med kort gangvei over den nye brua til Nedre Foss gård.

Etter vårt syn bør turveien få asfaltdekke kantsatt med brostein på hele strekningen fra sørsiden av Grünerbrua til Kuba bru for å gjøre turveien leselig for gående og syklister. For det eksproprierte partiet sørvest for Nedre Foss gård bør i det minste én av hovedtraseene få asfaltdekke med brostein, forslagsvis ”den raske” direkte forbindelsen, slik at ”Flyts” hovedkonsept med betongdekke utenfor halvsirkelen mot elva kan realiseres. Dersom en i stedet velger å legge asfaltdekket utenfor halvsirkelen, bør avstanden fra betongkanten til kantsteinene langs asfalten være minst 1,5 m for å gi tilstrekkelig sikkerhetsavstand til selve turveien for de som sitter på betongkanten, og kanskje har med seg barnevogn, sykkel eller lignende, jfr. det uheldige i at flere sittebenker langs Akerselva i dag er plassert altfor nærme selve turveien.

Andre forbindelser for gående og syklister

Vi støtter for øvrig ”Flyts” forslag om å ruste opp eksisterende gangvei gjennom Grünerhagen fra Grünerbrua til hjørnet av Fossveien/Sofienberggata til turveistandard, men anbefaler at man vurderer å trekke øvre og midtre del av dagens gangvei litt nordvestover slik at den nye turveien følger sørøstre avgrensning for den tidligere barokkhagen langs den øvre av barokkhagens tre terrasser, for deretter å svinge sørover, jf. at dette gir en noe lenger trase og dermed litt bedre stigningsforhold.

Når en etablerer en fullverdig turveitrasé fra hjørnet av Fossveien/Sofienberggata til Nedre gate / Grünerbrua, bør en også se nærmere på hvorvidt dagens turvei mellom ballbanen og siloen / Nedre Foss gård eventuelt bør sløyfes, jf. at denne turveien (dvs. dagens turvei) da først og fremst vil ha en funksjonell verdi for beboerne i Marselis’ gate 24, 27, 29, 31 og 33 samt Fossveien 10A, og således ikke lenger vil være den sentrale transportåren den i dag er. En eventuell fjerning av denne turveien må ses i sammenheng med ”Flyts” forslag om å fjerne parkeringsplassen for studentsiloen for å opparbeide det skrånende partiet opp mot ballbanen og gjøre parkarealene mer sammenhengende/integrerte.

Som nevnt i vårt brev av 29. januar 2009 deler vi juryens synspunkt om at ”det må også legges til rette for alternativ atkomst i tillegg til trapper” (s. 17) fra Vulkanbrua opp til sørvestre hjørne av ballbanen, jf. behandlingen av denne problematikken (herunder også sykkelskurets fremtid) på side 3–4 i vårt brev av 22. oktober 2007.

Planutkast, høring og bebyggelsesplan

Vi er glad for at Friluftsetaten i brev av 19. mars 2009 til Bydel Grünerløkka gir uttrykk for at bydelen vil ”få oversendt utkast til parkplanen før endelig planforslag sendes inn til Plan- og bygningsetaten”. Vi forutsetter at også referansegruppa gis anledning til å kommentere utkastet til parkplan før innsending til PBE. Vi imøteser også det åpne møtet i bydelen i forbindelse med høringsprosessen rundt parkplanen.

Elvegruppene forutsetter at parkplanen fremmes som bebyggelsesplan, jf. at det i § 3 i de statlige reguleringsbestemmelsene for Nedre Foss heter at ”parkplanen skal fremmes som bebyggelsesplan”. Vi ber om å få dette skriftlig bekreftet.

I e-post av 4. april 2009 til Friluftsetaten v/ Irina Telnes understreket vi viktigheten av at elvegruppene kommer i direkte dialog med Norconsult nå som deres prosjekt ”Flyt” skal bearbeides og videreutvikles til en parkplan, jf. våre ønsker i brev av 29. januar 2009 til Norconsult. Som nevnt ser vi gjerne at også FRI deltar i de møtene og befaringene vi ønsker å ha med Norconsult. Vennligst bekreft skriftlig at FRI vil medvirke til at dette blir en realitet, slik vi ba Friluftsetaten gjøre i nevnte e-post.

Vennlig hilsen

Are Eriksen (are.eriksen@getmail.no – 98 28 28 85)

Nedre Foss-ansvarlig for Oslo Elveforum, Miljøforeningen Akerselvas Venner og Grünerløkka beboergruppe for Akerselva som mil

Utarbeidelse av parkplan for Nedre Foss-området
Rull til toppen