Redskapsfabrikken må bevares!

Avantor og PBE foreslår å bygge tre boligtårn oppå sideskipene til den bevaringsverdige Redskapsfabrikken, tross store protester fra Riksantikvaren og Byantikvaren. I bakgrunnen ses det planlagte 70 meter høye høyhuset på Gullhaug torg som bystyret nylig har tillatt Avantor å bygge ute i Akerselvas historiske løp.

Avantor AS foreslår å omregulere Nydalsveien 32B fra spesialområde–bevaring (kontor, industri og lager) til bolig, næring og industri. Hensikten med planen (alternativ 1) er å bygge boligtårn med høyder opptil 13, 8, og 7 etasjer i det historiske industribygget Redskapsfabrikken. Dette vil utgjøre 80-90 boenheter.

Plan-og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget og har fremmet et eget alternativ 2 med lavere byggehøyde og offentlig regulering av byrommene rundt. Byantikvaren (BYA)  har fremmet et alternativ 3 med hovedhensikt å bevare eksisterende bebyggelse i sin
nåværende form, men slik at det tilrettelegges for at bygningen kan gis en ny bruk.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har tidligere uttalt seg svært kritisk til planene.

Etter at planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn, har Plan og bygningsetaten (PBE) sendt et justert planforslag på begrenset høring.

I et felles merknadsbrev datert 6. juli 2020 skriver Oslo Elveforum og Miljøforeningen at:

  • Vi anser i likhet med Riksantikvaren at grønne tak, åpninger i fasade og inntrekking av bygningsfasaden kun er detaljer av underordnet karakter sett opp mot det å plassere tre bygg oppå Redskapsfabrikken
  • Vi fastholder vår støtte til alternativ 3 (BYA) som viderefører dagens regulering til bevaring
  • Alternativ 1 og 2 ødelegger sideskipene og endrer bygningens arkitektoniske uttrykk, har fokus på høy utnyttelse og setter andre viktige hensyn til side

Les hele merknadsbrevet her.

Saksinnsyn

Les også: Redskapsfabrikken må bevares – artikkel fra sept. 2019.

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

Småhusreguleringen langs Maridalsveien i Nydalen må respekteres

Solon Eiendom AS ønsker å rive tre eneboliger og oppføre fire bygninger i 4–6 etasjer med i alt 175 studentboliger i småhusområdet langs Maridalsveien. Nydalen videregående skole og Redskapsfabrikken ses til høyre på luftfotoet

 

I et område som ligger ca. 250 m vest for Nydalen T-banestasjon, ønsker Maridalsveien Boligutvikling AS (eier Solon Eiendom AS, arkitekt IN’BY AS) å bygge studentboliger. Nord i planområdet ønsker utbygger å tilrettelegge for rekreasjon, lek og opphold i en ny park, «Blåsbortparken». Plan- og bygningsetaten anbefaler «en utvikling på områdets premisser».

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har sendt et felles innspillsbrev datert 7. juli 2020 til IN’BY. De to foreningene påpeker blant annet at nåværende bebyggelse i planområdet, som ligger innenfor grensene for KDP Akerselva miljøpark (1990), er regulert gjennom Småhusplanen. Unntaket er Nygårdsveien 10, som imidlertid også omfattes av en småhusregulering.

De to foreningene er derfor skeptiske til byggehøydene, og påpeker at de gjeldende småhusreguleringene fortsatt bør være førende ikke bare for eiendommene
nord for Nydalen Bruks vei, men også for de aktuelle eiendommene sør for Nydalens Bruks vei.

Med prosjektet, som selges inn som «Blåsbortparken», utfordrer Solon Eiendom v/IN’BY bystyrets ferske vedtak om at Nydalen vest ikke skal være et utviklingsområde, og merkelig nok uten at PBE har stoppet planinitiativet. I stedet uttaler PBE seg i positive ordelag om flere sider ved prosjektet, skriver foreningene.

De to foreningene understreker betydningen av å etablere gode gangforbindelser i området. Tverrforbindelsen fra Tåsen og Blåsbortveien i vest til Gullhaug torg og Nydalen T-banestasjon i øst er det spesielt viktig å gjøre noe med ved kryssingen av Maridalsveien og i den bratte bakken videre ned til Nydalen videregående skole.

Les hele innspillsbrevet her.

Saksinnsyn

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Bystyret godkjente høyhus i Akerselvas historiske løp i Nydalen

Utbyggers illustrasjon.

På tross av sterke protester fra Oslo Elveforum, Miljøforeningen Akerselvas Venner og en rekke andre organisasjoner vedtok bystyret den 24. juni å godkjenne Avantors planer for et 70 meter høyt bygg på Gullhaug torg i Nydalen, plassert ute i Akerselvas historiske løp og over den smale kulverten som Akerselva i dag er presset inn i. Beslutningen er i strid med det byrådets egen tiltredelseserklæring fra i fjor høst, om å «Ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag».

Byrådets (A, MDG og SV) innstilling ble vedtatt med støtte fra Høyre pluss en uavhengig representant. Partiene Rødt, Venstre Sp, KrF, FrP og FNB stemte alle i mot, men det holdt altså ikke til flertall.

Opposisjonen fremmet en rekke endringsforslag, som alle ble nedstemt. Dette gjaldt blant annet et forslag fra Venstre om rekkefølgekrav eller grunneierbidrag som kan sikre medfinansiering til ny, stor park i Nydalen. Heller ikke et forslag fra Rødt om gjenåpning av kulvertene over Gullgaug torg ble vedtatt.

Are Eriksen, som leder Miljøforeningen Akerselvas Venner, er sterkt skuffet over bystyrets vedtak. – Det planlagte høyhuset er et spennende FutureBuilt-bygg. Men det er et bygg plassert på helt feil sted. Bygget vil blokkere muligheten for å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp over Gullhaug torg, sier Eriksen.

Her kan du høre bystyredebatten.

 

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Hva skal Museumsutstikkeren hete?

N.S. Krums kart over «Grönlands Bordtomter» fra 1886

Bydel Gamle Oslo har invitert folk, lag og foreninger til å komme med forslag til navn på det nye uteområdet som kommer sør for det nye Munchmuseet i Bjørvika. Museumsutstikkeren blir en del av Havnepromenaden og vil være tilgjengelig for hele Oslos befolkning og for besøkende til Munchmuseet. På området kommer den ni meter høye bronsestatuen «The Mother» av den engelske kunstneren Tracey Emin (etter planen i løpet av høsten 2020).
Til nå har område fått arbeidsnavnet Museumsutstikkeren. Bydel Gamle Oslo ønsker imidlertid å fastsette et permanent navn. 

I et brev til bydel Gamle Oslo av 18. juni 2020 uttaler Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at foreningene er usikre på verdien av å gi den delen av Paulsenkaia som ligger sør for Munchmuseet, et eget navn.

– Vi tror dette kan bidra til at Paulsenkaia mer og mer går i glemmeboka som navn på landtunga langs østsiden av Akerselva. Jf. også utsnittet av N.S. Krums kart over «Grönlands Bordtomter» fra 1886 (ovenfor) som viser at H.A.H. Paulsens eiendom (Køla-Pålsens rike) strakte seg helt ut til landtungas daværende spiss.

Videre skriver foreningene at dersom Museumsutstikkeren skal få et eget navn, foreslår de et navn som forsterker assosiasjonene til Paulsenkaia og Køla-Pålsen. «Kølaspissen» kan da være et aktuelt navn. Eller kanskje enda bedre: «Kullstiften». Det gir assosiasjoner både til Køla-Pålsens kullager, dvs. til industrihistorien langs elva, og til Edvard Munchs kunst, jf. at Munch ofte tydde til kullstiften.

Les hele brevet her.

 

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Skriv en kommentar

Vi kan ikke støtte planforslaget for Sandakerveien 58 B og C

Sandakerveien 58 B og C. Det foreslåtte nybygget ligger mot siloene.

Heimstaden AS foreslår å omregulere Sandakerveien 58 B og C (ved Sagene brannstasjon) fra bevaring av bolig til bolig/forretning/offentlig eller privat tjenesteyting. Hensikten med forslaget er å fortette Sandakerveien 58 C med et nytt boligbygg med ca. 30 leiligheter og utadrettet virksomhet i 1. etasje.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget bl.a. fordi det strider med viktige
overordnede føringer for byutviklingen i Oslo.

I et felles uttalelse fra Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) datert 29. juni 2020 påpekes det at planforslaget er i strid med KDP Akerselva miljøpark både hva gjelder byggehøyder, utsyn, siktlinjer og ivaretakelse av kulturminneinteresser.

Videre skriver foreningen at foreslått ny bebyggelse i 7, 5 og 4 etasjer kraftig vil forringe bevaringsverdiene. Selv lavere bebyggelse i 1–3 etasjer vil svekke kulturminnet Sagene brannstasjon.

Gjeldende regulering til spesialområde bevaring bør opprettholdes for hele planområdet,
dvs. ikke bare for Sagene brannstasjon med mannskapsboligen og slangetårnet, men også for den nordre delen av planområdet, skriver foreningene.

Les hele uttalelsen her.

Saksinnsyn 

 

 

Publisert i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Nydalen må sikres en helhetlig utvikling

Eiendommen Gunnar Schjelderups vei 9 er vist med hvit stiplet strek på fotoet. I bakgrunnen ses Vitaminveien 5 B, i forgrunnen litt av Sandakerveien 113–119 hvor det bør etableres en stor park for Nydalens beboere.

Det store problemet i Nydalen er at private aktører altfor lenge har fått utvikle den ene eiendommen etter den andre uten at planmyndighetene har sikret en helhetlig utvikling av området som ivaretar fellesskapets behov for infrastruktur i form av skoler, barnehager, møteplasser, torg og parker. Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et felles brev til Lund Hagem Arkitekter datert 19. juni 2020. Bakgrunnen for brevet er oppstart av planarbeid for Gunnar Schelderups vei 9.

I brevet heter det blant annet:

Reguleringssakene for naboeiendommene Gunnar Schjelderups vei 9 og Vitaminveien 5 B bør gjennomføres som én felles plansak. Plansaken bør også samordnes med andre planer i området.

I forslaget til Tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen (TOR Nydalen), som var på offentlig høring for ett år siden, uten at det ennå foreligger noen revidert versjon av tiltakslista der det er tatt hensyn til merknadene ved offentlig ettersyn, ble Gunnar Schjelderups vei 9 avsatt til park og gangforbindelse, mens forslagsstiller ønsker å bygge ca. 80 boliger i to boligtårn på 9 og 13 etasjer.

Hvis det etableres en stor park på 15–17 dekar i Sandakerveien 113–119, vil det ikke være nødvendig å sette av hele eiendommen Gunnar Schjelderups vei 9 til park, men blir resultatet kun en liten park på 4–5 dekar i Sandakerveien 113–119, vil det være nødvendig å sette av hele eiendommen Gunnar Schjelderups vei 9 til park, samt store deler av den tilstøtende eiendommen Vitaminveien 5 B.

I innspill til oppstartsmøtet pekte både Bydel Nordre Aker og Bydel Sagene på at det ligger hele åtte eiendommer innenfor området avgrenset av Ring 3, Storokrysset, Vitaminveien og Gunnar Schjelderups vei, og at planene for alle disse eiendommene må samordnes for å skape et godt nærmiljø i området.

Les hele brevet her.

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Bentsebrugata 13 F-J – rammetillatelse mangler og kan ikke gis

Enerhaugen Arkitektkontor AS søkte 25. april 2018 om rammetillatelse til bruksendring, ombygging og påbygging av Bentsebrugata 13 F-J på vegne av tiltakshaver B13 utvikling AS. Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner påklaget rammetillatelsen som ble gitt 11. september 2018, og fremholdt i den forbindelse at byggesaken burde vært behandlet som detaljreguleringsplan.

De to foreningenes klage på rammetillatelsen ble av Plan- og bygningsetaten (PBE) oversendt Fylkesmannen 11. mars 2019. Fylkesmannen i Oslo og Viken konkluderte i brev av 23. oktober 2019 med at klagen har ført fram og opphevet kommunens vedtak i sak 201805910 om å gi rammetillatelse til ombygging og påbygging av eksisterende bygningsmasse i Bentsebrugata 13 F-J (dok. 52): «Kommunen må behandle saken på
nytt.»

I et brev til PBE av 16. juni 2020 skriver de to foreningene at “Vi kan ikke se at PBE har gitt tiltakshaver skriftlig tilbakemelding på spørsmålet om konsekvensene for byggesaken av at Fylkesmannen har opphevet rammetillatelsen. PBE har heller ikke behandlet
rammesøknaden på nytt, selv om Fylkesmannen har krevd at kommunen behandler søknaden om rammetillatelse til ombygging og påbygging av bygningsmassen i Bentsebrugata 13 F-J på nytt.”

– Det er på høy tid at PBE behandler rammesøknaden på nytt og avslår rammesøknaden. PBE bør samtidig gi pålegg om retting av det ulovlige forholdet, herunder pålegg om å rive påbygget, og pålegg om stans i arbeidet i medhold av plan- og bygningsloven § 32-3, skriver foreningene.

De to foreningene viser også til at tiltakshaver den 20. mars 2019 (dok. 18) sækte om en endring i rammetillatelsen av 11. september 2018, dvs. om å få bygge igjen det nordøstre portrommet med en ny leilighet og flytte ikke bare all atkomst med bil, men også atkomst for gående og syklister til det sørvestre portrommet.

– Vi legger til grunn at PBE ikke behandler veisaken og gjenbyggingen av nordøstre portrom som en byggesak, men krever at tiltakshaver utarbeider en detaljreguleringsplan der bilatkomst, atkomst for myke trafikanter og opparbeidelse av regulert gang- og sykkelvei, eventuelt med justert trasé, inngår som helt sentrale elementer i planen, skriver de to foreningene.

Byrådsavdeling for byutvikling har 18. juni 2020 bedt PBE om å besvare de to foreningenes brev, og om selv å få kopi av svaret. 

Les hele brevet fra foreningene av 16. juni 2020 her.

Les også foreningenes klage til Fylkesmannen av 11. oktober 2018.

Saksinnsyn.

 

Publisert i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Bygningsmassen i Nydalsveien 36 bør trekkes tilbake fra Gullhaug torg

Nydalsveien 36 AS (Storebrand) har varslet oppstart av planarbeid for Nydalsveien 36 og 38 mellom Gullhaug torg og BI Nydalen. Forslagsstiller ønsker å oppføre bebyggelse med høyder fra 6 til 13 etasjer.

I et felles innspillsbrev av 2. juni 2020 har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner anbefalt at bygningsmassen trekkes tilbake fra Nydalsveien, og at det ikke tillates bygg i mer enn 5–6 etasjer langs østsiden av Gullhaug torg.

De to foreningene understreker i brevet at det bør etableres en bred, grønn forbindelse mellom Sandakerveien ved Gullhaug gård og Akerselva ved Gullhaug torg, og at det er viktig å opprettholde og styrke dagens diagonale forbindelse fra Gullhaug torg via T-banenedgangen nord for BI-bygget til en fremtidig stor park i Sandakerveien 113–119.

Les hele innspillssbrevet her.

Se plansaken her.

 

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

– Hemmelig byrådsavtale sikrer høyhus på Gullhaug torg i Nydalen

Are Eriksen snakker til bystyrets byutviklingsutvalg. Bak står utvalgets leder, Øystein Sundelin (H). Til høyre i bildet står byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG). Foto: Erik Østlyngen.

I dag (14/5) var bystyrets byutviklingsutvalg på befaring i Nydalen i forbindelse med Avantors plan om å bygge et 70 meters høyhus på Gullhaug torg. På tross av sterke protester fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner, på tross av protestlister og sterke innvendinger fra flere etater har det rødgrønne byrådet valgt å anbefale plansaken, og tar sikte på å få den vedtatt i bystyret før sommerferien.

Under befaringen fortalte byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG) at de tre rødgrønne byrådspartiene (A, MDG og SV) allerede under byrådsforhandlingene i fjor høst hadde gjort en avtale om å gå for dette høyhuset. Fra annet hold har vi fått bekreftet at da den rødgrønne byrådserklæringen fikk en formulering om å «Ikke tillate nye bygg i de byggefrie beltene på 20 meter langs hovedvassdrag og 12 meter langs sidevassdrag», ble byrådspartiene enige om at dette løftet ikke skulle gjelde Avantors plan for Gullhaug torg i Nydalen. Denne avtalen har vært ukjent fram til nå. Om det er gjort unntak også for andre byggeprosjekter innenfor den byggefrie 20 metersgrensa, er ikke kjent.

De tre rødgrønne byrådspartiene har ikke flertall i bystyret, og vil trenge støtte enten fra Rødt eller fra ett eller flere av de borgerlige partiene.

Plassert på feil sted

Are Eriksen, som leder Miljøforeningen Akerselvas Venner, sa under befaringen i dag at det planlagte høyhuset er et spennende FutureBuilt-bygg. – Men det er et bygg plassert på helt feil sted. Bygget vil blokkere muligheten for å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp over Gullhaug torg, sa Eriksen.

Are Eriksen minnet forsamlingen om at vi har en kommuneplan som tilsier et byggefritt belte på minimum 20 meter langs Akerselva, og en fersk rødgrønn byrådserklæring som lover at byrådet ikke vil tillate nye bygg som plasseres innenfor en 20-metersgrensa langs våre hovedvassdrag. På tross av dette anbefaler det rødgrønne byrådet utrolig nok å plassere et 70 meter høyt bygg delvis over den trange kulverten som Akerselva ble presset inn i på Gullhaug torg på 1950-tallet.

Selv om tunge instanser som NVE, VAV og BYM har anbefalt å trekke bygget 20 meter tilbake fra elva, og advart sterkt mot å bygge så nær elvekulverten som planforslaget legger opp til, har vi likevel ingen illusjoner om at bygget vil bli trukket 20 meter tilbake fra elva. Men hver eneste meter vil bety mye når Akerselva skal gjenåpnes over Gullhaug torg, sa Eriksen.

– Lytt til våre motargumenter!

I et brev til bystyrets byutviklingsutvalg datert 12. mai 2020 ber Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner byutviklingsutvalget om å lytte til foreningenes
motargumenter til det nye planforslaget for Gullhaug Torg 2 A.

Les oversendelsesbrevet.

Les hovedbrevet.

Les vedlegget om Akerselva og kulverten

Les også: En rødgrønn miljøskandale langs Akerselva 

Les også: En miljøskandale av nasjonalt format 

Slik vil Avtantor bygge et 70 meters høyhus på Gullhaug torg – med støtte fra det rødgrønne byrådet.

 

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

En miljøskandale av nasjonalt format

Av Are Eriksen, leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner.

I Vårt Oslo 8. april forsvarer Line Oma, Arbeiderpartiets fraksjonsleder i bystyrets byutviklingsutvalg, Avantors planer for et 70 meter høyt bygg på Gullhaug torg, plassert ute i Akerselvas historiske løp og over den smale kulverten som Akerselva i dag er presset inn i. Oma kan ikke ha satt seg inn i saken.

Det er korrekt at høyhuset er litt lavere enn i gjeldende regulering fra 2010, men kun sju meter lavere. Til gjengjeld er høyhusets fotavtrykk på torget økt fra 120 kvm i gjeldende regulering til 1 000 kvm i planforslaget. Høyhusets bruksareal er samtidig økt fra 2 500 kvm til 10 000 kvm. Gjeldende regulering tillater også en bygning med et bruksareal på 300 kvm, med en frihøyde på 5 meter ned til torget og kulverten for Akerselva under bygningen, og en paviljong med et bruksareal på 1 300 kvm og et fotavtrykk på 500 kvm.

Tre ganger så stort byggevolum

Samlet fotavtrykk på Gullhaug torg med gjeldende regulering er 620 kvm. Planforslagets fotavtrykk på torget er over 60 % større. Samlet bruksareal som skal plasseres på Gullhaug torg, er 4 100 kvm i gjeldende regulering. Planforslagets bruksareal som skal plasseres på det samme torget, er to og en halv gang så stort. I det nye planforslaget er etasjehøydene dessuten økt sammenholdt med dagens regulering. Bygningsvolumet som skal plasseres på torget, blir dermed tre ganger så stort som i gjeldende regulering.

Avantors Illustrasjon under viser hvor slankt høyhuset er i gjeldende regulering. Det nye planforslagets høyhus vil stjele store deler av torgarealet på denne illustrasjonen.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Skjermbilde-2020-04-12-14.36.56-1024x687.png

Bilene på torget skulle vært fjernet for 10 år siden

Line Oma gjør et stort nummer av at dagens parkeringsplass på Gullhaug torg omgjøres til et offentlig, bilfritt byrom. Denne parkeringsplassen, som Avantors høyhus vil beslaglegge det aller meste av, er allerede regulert til bilfritt område, og forutsatt å være tilgjengelig for allmenheten.

§ 5 i reguleringsbestemmelsene fra 2010 stiller krav om at det nye torget «skal opparbeides med helhetlig dekke av god kvalitet slik at eksisterende og foreslått nytt torg samlet fremstår likt i materialbruk og detaljering. Det tillates ikke varige bygningsmessige konstruksjoner på torget. Torgets utforming skal ivareta behov for sitteplasser, rekreasjon, sykkelparkering og lek. Det tillates ikke parkering på torget.»

Her har kommunen forsømt seg: 10 år etter at reguleringsplanen ble vedtatt har kommunen fortsatt ikke satt en stopper for parkeringen på Gullhaug torg.

Et altfor lite torg gjøres enda mindre

Ved bystyrets behandling av gjeldende reguleringsplan i 2010 stemte Arbeiderpartiet, i tråd med vårt syn, imot enhver form for utbygging på Gullhaug torg, med den begrunnelse at «Gullhaug torg bedre kan utvikles til en viktig møteplass for Nydalen og bydelens beboere hvis området på begge sider av Nydalsveien defineres som torg- og møteplass». Nå anbefaler Line Oma fra Arbeiderpartiet å gjøre torget betydelig mindre enn det Arbeiderpartiet mente var altfor lite i 2010. Forstå det den som kan!

Høyhuset i Avantors nye planforslag går helt ut i Nydalsveien. De arealene nord for Nydalsveien som ikke er avsatt til oppholdsarealer for boligene i høyhuset, er så smale at de i all hovedsak vil fungere som gang- og sykkelforbindelser, ikke torgarealer for opphold. For at forbindelsene skal bli brede nok, lukkes til og med 85 kvm av Akerselva som i dag er åpen. Det er dette Avantor, med hjelp av Plan- og bygningsetaten, har forsøkt å kamuflere som et tiltak som skal bedre tilgangen til elva. Dette agnet har det rødgrønne byrådet og Line Oma bitt på, og slukt rått.

Line Oma har imidlertid ett poeng: I det nye planforslaget stenges Nydalsveien over Gullhaug bru, og veien gjøres om til torgareal. Dette er et strålende tiltak. I gjeldende regulering er det kun krav om at Nydalsveien «skal utformes med samme visuelle uttrykk [og] samme materiale som torgflaten for øvrig». Men det er da ikke nødvendig å tillate Avantor å bygge 10 000 kvm på den nordre delen av Gullhaug torg for å stenge en vei for biltrafikk!

Høyhuset plasseres ute i Akerselvas historiske løp

Dersom Vårt Oslo gjengir Line Oma korrekt, så hevder hun at høyhuset i gjeldende regulering ligger «delvis i elva», mens høyhuset i det nye planforslaget er «trukket unna elveløpet». Det motsatte er tilfellet.

I planforslaget bygges høyhuset ute i Akerselvas historiske løp, fundamenteres 0,5 meter fra den trange kulverten som Akerselva ble presset inn i da den 20–30 meter brede elva ble lukket over Gullhaug torg i 1956. Høyhusets kjeller skal bygges 1,0 meter fra kulvertveggen, og høyhuset skal krage langt ut over den smale kulverten helt nede på bakkeplan. I gjeldende regulering ligger ingen deler av høyhuset nærmere dagens elvekulvert enn 8 meter.

Gjenåpning av Akerselva i fremtiden

Line Oma gjør et poeng av at «det vil være mulig å åpne Akerselva en gang i framtiden» med høyhusets plassering i planforslaget. Hun sier ingenting om med hvilken bredde eller med hvilken elvetrasé.

Med Avantors planforslag kan Akerselva en gang i fremtiden gjenåpnes i elvas historiske løp i en bredde på 6–8 meter forbi høyhuset, men da mister beboerne i høyhuset alt regulert uteareal på bakkeplan.

Dersom elveløpet legges radikalt om slik at det ikke lenger går over Gullhaug torg, er det mulig å åpne hele det lukkede partiet av Akerselva i Nydalen allerede i dag, selv med høyhusets foreslåtte plassering: i en bredde på ca. 4 meter mellom Redskapsfabrikken og Riksteatret. Men da forsvinner turveien langs elva.

Flomproblematikken tilsier gjenåpning nå

I planforslaget foreslås det å senke denne delen av turveien og benytte turveitraseen som flomvei. Dagens elvekulvert under Riksteatret og Gullhaug torg har nemlig ikke kapasitet til å håndtere en ekstremflom. Tverrsnittet i elvekulverten er faktisk 30 % mindre over Gullhaug torg enn rett ovenfor. Der hvor høyhuset skal plasseres over elvekulverten helt nede på bakkeplan, er kulvertens innvendige tverrsnitt kun 19–20 kvm. Rett oppstrøms er dette tverrsnittet 27–28 kvm. Til sammenligning er tverrsnittet for Akerselvas kulvert under sporområdet på Oslo S, dvs. på strekningen fra Vaterlandsparken til Operaen, hele 68 kvm.

Det beste flomsikringstiltaket som kan gjøres i Nydalen, er følgelig å gjenåpne Akerselva over Gullhaug torg.

En miljøskandale av nasjonalt format 

Et FutureBuilt-forbildeprosjekt som ikke tar flomproblematikken på alvor, og ikke forholder seg til den statlig initierte kommunedelplanen for Akerselva miljøpark, er ikke noe forbildeprosjekt, uansett hvor mange miljøkvaliteter prosjektet ellers måtte ha.

Det er en miljøskandale av nasjonalt format å plassere et høyhus ute i Akerselvas historiske løp!

Innlegget er også publisert i Vårt Oslo.

Er du enig? Støtt vår underskriftskampanje mot høyhuset på Gullhaug torg.

 

 

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru | Merket med | Skriv en kommentar