Hele Sandakerveien 113-119 og deler av 121 bør reguleres til en rektangulær park på minst 20 mål i Nydalen.

Slik kunne en større park i Sandakerveien være

Miljøforeningen Akerselvas Venner ber Oslo Kommune om å benytte denne sannsynligvis siste muligheten til å rette opp etterslepet i grønn infrastruktur i dette sentrale området av Nydalen med etablering av stadig nye boliger.

Plan- og bygningsloven sier grønnstruktur skal være viktig i kommunenes arealbruk. Den nyeste kommuneplanen sier kommunen må sikre god tilgang på grønne områder for organisert og uorganisert lek, idrett og rekreasjon ved å videreutvikle og etablere nye parker og lokale løkker. Parken Reguleringsforslaget foreslår en L-formet park på 11.7 mål inkludert gang og sykkelveier.

Skrevet i Uttalelser | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Østre del av Postterminalen må rives og Akerselva åpnes

På denne illustrasjonen av KLPs planforslag har PBE med brun farge markert den delen av Postterminalen som ligger innenfor det 20 meter brede byggefrie beltet langs Akerselva. Akerselva ligger i dag i to kulverter under Nylandsbrua.
På denne illustrasjonen av KLPs planforslag har PBE med brun farge markert den delen av Postterminalen som ligger innenfor det 20 meter brede byggefrie beltet langs Akerselva.
Akerselva ligger i dag i to kulverter under Nylandsbrua.

Ved offentlig ettersyn i 2019 foreslo KLP Eiendom å rive Postterminalen (lavblokka) i Biskop Gunnerus’ gate 14 B og oppføre to høyhus på en ny basebygning trukket tilbake fra Akerselva.

KLP Eiendom forsøker nå å få både i pose og sekk. De vil beholde hele lavblokka, øke høyden på lavblokka og samtidig oppføre to høyhus, henholdsvis 128 og 74 meter høye, på eiendommen. KLP ønsker å plassere det 128 meter høye bygget 10 meter fra Akerselva.

Akerselva må gjenåpnes i en bred blågrønn korridor

I et felles merknadsbrev av 9. februar 2023 ved offentlig ettersyn av KLPs nye planforslag skriver Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at det å beholde østre del av lavblokka og oppføre et høyhus 10 meter fra Akerselva er helt uakseptabelt. Elvegruppene påpeker at planforslaget er i strid med kommunens ambisjon om å sikre en ca. 85 meter bred blågrønn korridor langs Akerselva og gjenåpne ikke bare den østre, men også den vestre kulverten for Akerselva.

PBE anbefaler ikke planforslaget

PBE anbefaler da heller ikke planforslaget og har oppsummert sine konklusjoner ved offentlig ettersyn i form av denne illustrasjonen:

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner støtter PBEs konklusjon om ikke å anbefale planforslaget. Utnyttelsen i planforslaget (85 000 m2 BRA) er altfor høy. De to høyhusene vil gi svært negative skyggevirkninger i gater, byrom og nabokvartal, og ikke minst for Akerselvallmenningen. Et eventuelt høyhus må plasseres minst 30 meter fra Akerselva, og østre del av lavblokka må rives, slik PBE anbefaler.

Nylandsveien må kunne rampes ned vest for Akerselva

I brevet påpeker elvegruppene at PBEs anbefaling om å bevare eksisterende betongstruktur med søyler og dragere i den delen av lavblokka som bør rives, ikke er forenlig med å rampe Nylandsveien sørfra ned i Schweigaards gate på vestsiden av Akerselva. Dette er den beste nedrampingsløsningen for Nylandsveien dersom Nylandsveien i en første fase ikke rives over jernbanens sporområde, men kun på strekningen fra Schweigaards gate til Hausmanns bru.

Full gjenåpning og bredt byggefritt belte

Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten anbefaler i sine merknadsbrev full gjenåpning av Akerselva, dvs. at også vestre kulvertløp åpnes. De støtter i likhet med en rekke andre høringsinstanser, herunder både Statsforvalteren, Byantikvaren og Bydel Gamle Oslo, PBEs anbefaling om at bebyggelsen trekkes minst 20 meter tilbake fra Akerselva.

For å kunne rampe Nylandsveien ned i Schweigaards gate på vestsiden av Akerselva, og samtidig ha plass til et lite parkbelte og kantvegetasjon mellom veirampa og Akerselva, anbefaler Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at bebyggelsen trekkes 25–30 meter tilbake fra Akerselva.

Se planforslaget og de andre merknadsbrevene på saksinnsyn hos PBE.

Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Velkommen til årsmøte

Velkommen til årsmøte i Miljøforeningen Akerselvas Venner.

Tid: mandag 20. mars kl 18.30 – 20.30.

Sted: Deichman Torshov, Sandakersenteret, Sandakerveien 59 (søndre inngang).
Trikk 11, 12 og 18 stopper utenfor Sandaker senter.

Dagsorden:

 1. Konstituering av møtet
  Valg av møteleder og referent, godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Styrets årsmelding 2022
  Vedlegg 1 (se lenke ovenfor) – Styrets årsmelding for kalenderåret 2022:
  Forslag til vedtak: Styrets årsmelding tas til etterretning.
 3. Utvidelse av formål i MAV’s vedtekter
  Vedlegg 2 (se lenke ovenfor) – To ulike forslag til nytt formål i vedtektene.
  Utvidelsene er understreket i kursiv.
  Vedtektsendring krever 2/3 flertall.
 4. MAV’s handlingsplan 2023
  Vedlegg 3 (se lenke ovenfor) – Forslag til MAV’s handlingsplan 2023
  Forslag til vedtak: MAV’s handlingsplan 2023 vedtas.
 5. Regnskap 2022 og budsjett 2023
  Vedlegg 4 (se lenke ovenfor) – Regnskap 2022 signert av styret med revisorberetning
  Vedlegg 5 – Budsjett
  Forslag til vedtak: Regnskap for MAV 2022 godkjennes.
  Forslag til vedtak: Budsjett for MAV 2023 godkjennes.
 6. Valg av styreleder, styre, revisor 2023 og valgkomite 2024
  Vedlegg 6 (se lenke ovenfor) – Valgkomiteens innstilling og styrets innstilling til valgkomite 2024
  Det er ønskelig å supplere styret og valgkomiteen utover innstillingene.

  Etter årsmøtet pause, og foredraget «Smakebiter fra industrien som fantes i nederste del av Akerselva» ved konservatorene Tone Rasch og Ingebjørg Eidhammer fra Norsk Teknisk Museum.
Lager med huder til remproduksjon, Den Norske Remfabrik, Chr. Kroghsgate 2, Oslo omkring 1900.
            Foto: Wilh. Scheel & Co / Norsk Teknisk Museum

Skrevet i Arrangementer | Merket med | Legg igjen en kommentar

Nok et bygg skal reises i Akerselva miljøpark

Illustrasjonen er sakset fra Sagene Avis 16/2-23.

Onsdag 15. februar sa Oslo bystyres byutviklingsutvalg ja til at den tysk-norske skolen skal få lov til å bygge ungdomsskole og videregående skole i et nytt bygg helt inntil Akerselva på Myraløkka. Kun Rødt stemte nei. I dag ligger det to rødmalte brakker på tomta (vis a vis nrk Østlandssendingen).

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har tidligere sagt nei til byggesaken og påpekt at denne delen av planområdet har vært regulert til friområde gjennom en årrekke, og at det ikke vil bli nok utearealer til elevene. Begge foreninger har støttet omreguleringen av de nåværende lokalene langs Akerselva til barnehage og barneskole.

Erik Østlyngen, som leder Miljøforeningen Akerselvas Venner, sier til Sagene avis at bynaturen er spesielt viktig. – Enhver liten grønn lapp er viktig, og bydel Sagene har minst grønt per beboer. Selv om vi har en del fine parker, så har vi ikke mye. De grøntområdene som er, er en begrenset ressurs. Derfor er Akerselva så mye brukt, sier han og fortsetter:

– Det er veldig mye liv i elva, og det livet sprer seg akkurat i kantsonen. Elva med kantsonen er noe av det rikeste biologiske livet vi har. (Artikkelen i Sagene Avis ligger bak en betalingsmur. )

Per Østvold, leder for Oslo Elveforum sier han er skuffet over det rødgrønne byrådet. – Byrådet har uttalt at de vil forsterke vernet av byvassdragene og den byggefrie sonen på minst 20 meter langs hovedvassdragene. Men det er i festtalene. I det virkelige livet ser det helt annerledes ut, sier Østvold.

Les også tidligere artikler.

Skrevet i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Ukategorisert | Merket med | Legg igjen en kommentar

Hvordan best styrke naturverdiene ved Akerselva?

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) inviterer til åpent møte torsdag 19. januar kl. 18.30 i Grendehuset i Korsgata 16 på Grünerløkka.

Biolog Terje Laskemoen, avdelingsdirektør for natur og forurensing i Bymiljøetaten, holder presentasjon med tittelen «Akerselva – bynatur eller frisert brukspark?».

Etterfølgende samtale om elvemiljøet:
Hvilke utfordringer ser vi for naturen?
Hva bør gjøres for å utvikle det biologiske mangfoldet?
Hvilke forurensingskilder påvirker miljøet?
Hvordan minimere konflikten mellom bruk og beskyttelse?

Velkommen!

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Ruvende påbygg i Brenneriveien 5

Dagens sikt (fotoet t.v.) fra Østre Elvebakke mot Westye Egebergs gate 1–4 (de gule byggene) blir kraftig svekket av det foreslåtte påbygget i to etasjer (fotoillustrasjonen t.h.) i Brenneriveien 5.

Plan- og bygningsetaten (PBE) ga i 2018 eier tillatelse til å oppføre to ekstra etasjer på bygningen i Brenneriveien 5, til tross for at bygningen overskrider områdets dominerende høyde selv uten påbygget. Fylkesmannen i Oslo og Akershus opphevet PBEs vedtak etter klage fra naboer som mistet mye av utsikten sin.

Eier har nå foreslått å omregulere Brenneriveien 5 for likevel å kunne oppføre to ekstra etasjer på bygget.

I et felles merknadsbrev av 19. desember 2022 viser Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner til at bygningen allerede oppleves som ruvende, og at den med to ekstra etasjer vil ruve enda mer enn i dag og svekke utsikten fra Akerselva, miljøparken og turveien langs elva til kulturhistorisk viktige bygninger i landskapet. 

Nasjonalt viktig kulturminneområde

I merknadsbrevet til forslaget til detaljreguleringsplan for Brenneriveien 5, skriver de to foreningene:

«Vi fraråder at eksisterende bygning påbygges, det være seg med to etasjer slik forslagsstiller ønsker, eller med én etasje slik PBE vurderer å anbefale. Selv et påbygg i én etasje vil forringe de nasjonalt viktige kulturminnene i dette gamle industrimiljøet langs Akerselva og svekke utsikten til sentrale landemerker.»

I brevet viser foreningene til at eiendommen ligger innenfor et område som er båndlagt for regulering til spesialområde bevaring i KDP Akerselva miljøpark (1990), med en rekke definerte kulturminner av høy verdi i et variert bygningsmiljø med gamle industribygninger langs Akerselva. Planområdet er vist som område med nasjonal kulturminneinteresse på Temakart T5 Kulturminnevern i Kommuneplan 2015.

Se plansaken på PBEs hjemmeside her.

Skrevet i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

God jul og godt nytt år

Foto: Erik Østlyngen
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Åpent møte: Laksefiske i Akerselva

Foto: Akerselva Sportsfiskerforening

Miljøforeningen Akerselvas Venner inviterer til åpent møte:

LAKSEFISKE I AKERSELVA

og andre Oslo-elver

Tirsdag 27. september 2022 kl. 18-20

Sagene Samfunnshus (Kaysalen), Kristiansands gate 2 (like ved Sagene kirke).

Program:

Freddy Wingeng, styreleder i Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA):
«OFAs kultivering av Akerselva og Marka-vannene»


Jan Arhaug, administrator / leder for Akerselva Sportsfiskerforening: «Laksefiske i Akerselva»

Bjørg Einan, Vann- og Avløpsetaten i Oslo (VAV):
«Regulering av vannføring i Akerselva»

Anders Høilund, styremedlem i Lysakerelvas Fiskerforening:
«Laksefiske i Lysakerelva»

Finn Stenersen, leder for Fiskerutvalget i OJFF:
«Fiske i Gjersjøelva»

Det blir anledning til å stille spørsmål.

Møteleder: Per Østvold

Møtet er åpent for alle interesserte.

Kollektivtransport til Sagene Samfunnshus:
Buss 37 til holdeplass Sagene i Kierschows gate.
Buss 54 til holdeplass Sagene Kierschows gate.
Buss 34 til holdeplass Sagene i Uelands gate.  

Skrevet i Arrangementer | Merket med | Legg igjen en kommentar

Ny skole på Myraløkka uten utearealer for elevene

Kart over utearealene
Den tysk-norske skolen har ikke nok utearealer til elevene på 8.–12. klassetrinn vest for Akerselva og foreslår at disse elevene skal få utearealer på fire steder inne på Myrens område øst for Akerselva.

Ja til barnehage og barneskole

Ved offentlig ettersyn var Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner positive til å omregulere den bevaringsverdige bebyggelsen på Myraløkka slik at Den tysk-norske skolen kan benytte bygningene i Sandakerveien 24 D langs vestsiden av Akerselva til barnehage og barneskole (1.–7. klassetrinn) på permanent basis.

Nei til ungdomsskole og videregående skole

I merknadsbrevet av 7. februar 2022 var de to elvegruppene samtidig negative til forslaget om å oppføre et nytt bygg for elevene i ungdomsskolen (8.–9. klassetrinn) og videregående (10.–12. klassetrinn) i den sørvestre delen av planområdet. De påpekte at denne delen av planområdet har vært regulert til friområde gjennom en årrekke, og at det ikke vil bli igjen utearealer til elevene på 8.–12. klassetrinn dersom barnehagen og barneskolen skal få nok utearealer innenfor planområdet.

Forslag om utearealer øst for Akerselva

Den tysk-norske skolen foreslår nå å kompensere mangelen på utearealer vest for Akerselva med «skolegård» for 8.–12. klassetrinn fordelt på fire ulike steder (lokasjoner) inne på Myrens område øst for Akerselva. Jf. illustrasjonen.

I et nytt merknadsbrev av 29. august 2022 påpeker Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at gangavstanden til og omgivelsene rundt de foreslåtte utearealene øst for elva har stor betydning for vurderingen av om disse utearealene vil bli brukt av elevene.

De to elvegruppene konkluderer med at det er snakk om utearealer på papiret, ikke utearealer som vil bli benyttet i nevneverdig grad. De anser det hele som et forsøk på å komme rundt kommunens allerede svært beskjedne minstekrav til uteoppholdsarealer for elever ved byens skoler og frykter at det vil skape presedens dersom løsningen godtas.

Statsforvalteren fremmer innsigelse til planforslaget

I merknadsbrev av 29. august 2022 fremmer Statsforvalteren i Oslo og Viken innsigelse til planforslaget på grunn av manglende sikring av tilstrekkelig utearealer ved skolen. Statsforvalteren viser til at de foreslåtte utearealene øst for Akerselva er små og ligger så langt fra skolen at det vil være tilnærmet umulig å benytte dem i friminuttene, og anser at områdene ikke kan inngå i beregningen av skolens utearealer.

Les også «Ny skolebygning på Myraløkka er uakseptabelt.

Les Statsforvalterens innsigelse til planforslaget på saksinnsyn hos PBE.

Skrevet i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Biologisk mangfold langs Akerselva – bli med på vandring 6. september

Tirsdag 6. september har du mulighet til å bli med på en guidet kvelds-vandring langs deler av Akerselva. Temaet er biologisk mangfold med vekt på løvskogen langs elva. Turguide er Erik Østlyngen, leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner.

Det er oppmøte på elvesiden av Nydalen T-banestasjon tirsdag 6. september kl. 18:00. Turen går nedstrøms i 1,5 timer.

HUSK påmelding. Send en e-post tilakerselvasvenner@gmail.com 

Maks 20 deltakere.

Arrangør: Miljøforeningen Akerselvas Venner

Erik Østlyngen

Mange fine turtilbud

Oslo Elveforums elve- og bekkegrupper arrangerer mange fine vandringer under Friluftlivets Uke, som er fra 4. til 12. september.

Les mer om dette på Oslo Elveforums nettside.

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar