Hvordan best styrke naturverdiene ved Akerselva?

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) inviterer til åpent møte torsdag 19. januar kl. 18.30 i Grendehuset i Korsgata 16 på Grünerløkka.

Biolog Terje Laskemoen, avdelingsdirektør for natur og forurensing i Bymiljøetaten, holder presentasjon med tittelen «Akerselva – bynatur eller frisert brukspark?».

Etterfølgende samtale om elvemiljøet:
Hvilke utfordringer ser vi for naturen?
Hva bør gjøres for å utvikle det biologiske mangfoldet?
Hvilke forurensingskilder påvirker miljøet?
Hvordan minimere konflikten mellom bruk og beskyttelse?

Velkommen!

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Ruvende påbygg i Brenneriveien 5

Dagens sikt (fotoet t.v.) fra Østre Elvebakke mot Westye Egebergs gate 1–4 (de gule byggene) blir kraftig svekket av det foreslåtte påbygget i to etasjer (fotoillustrasjonen t.h.) i Brenneriveien 5.

Plan- og bygningsetaten (PBE) ga i 2018 eier tillatelse til å oppføre to ekstra etasjer på bygningen i Brenneriveien 5, til tross for at bygningen overskrider områdets dominerende høyde selv uten påbygget. Fylkesmannen i Oslo og Akershus opphevet PBEs vedtak etter klage fra naboer som mistet mye av utsikten sin.

Eier har nå foreslått å omregulere Brenneriveien 5 for likevel å kunne oppføre to ekstra etasjer på bygget.

I et felles merknadsbrev av 19. desember 2022 viser Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner til at bygningen allerede oppleves som ruvende, og at den med to ekstra etasjer vil ruve enda mer enn i dag og svekke utsikten fra Akerselva, miljøparken og turveien langs elva til kulturhistorisk viktige bygninger i landskapet. 

Nasjonalt viktig kulturminneområde

I merknadsbrevet til forslaget til detaljreguleringsplan for Brenneriveien 5, skriver de to foreningene:

«Vi fraråder at eksisterende bygning påbygges, det være seg med to etasjer slik forslagsstiller ønsker, eller med én etasje slik PBE vurderer å anbefale. Selv et påbygg i én etasje vil forringe de nasjonalt viktige kulturminnene i dette gamle industrimiljøet langs Akerselva og svekke utsikten til sentrale landemerker.»

I brevet viser foreningene til at eiendommen ligger innenfor et område som er båndlagt for regulering til spesialområde bevaring i KDP Akerselva miljøpark (1990), med en rekke definerte kulturminner av høy verdi i et variert bygningsmiljø med gamle industribygninger langs Akerselva. Planområdet er vist som område med nasjonal kulturminneinteresse på Temakart T5 Kulturminnevern i Kommuneplan 2015.

Se plansaken på PBEs hjemmeside her.

Skrevet i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

God jul og godt nytt år

Foto: Erik Østlyngen
Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Åpent møte: Laksefiske i Akerselva

Foto: Akerselva Sportsfiskerforening

Miljøforeningen Akerselvas Venner inviterer til åpent møte:

LAKSEFISKE I AKERSELVA

og andre Oslo-elver

Tirsdag 27. september 2022 kl. 18-20

Sagene Samfunnshus (Kaysalen), Kristiansands gate 2 (like ved Sagene kirke).

Program:

Freddy Wingeng, styreleder i Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA):
«OFAs kultivering av Akerselva og Marka-vannene»


Jan Arhaug, administrator / leder for Akerselva Sportsfiskerforening: «Laksefiske i Akerselva»

Bjørg Einan, Vann- og Avløpsetaten i Oslo (VAV):
«Regulering av vannføring i Akerselva»

Anders Høilund, styremedlem i Lysakerelvas Fiskerforening:
«Laksefiske i Lysakerelva»

Finn Stenersen, leder for Fiskerutvalget i OJFF:
«Fiske i Gjersjøelva»

Det blir anledning til å stille spørsmål.

Møteleder: Per Østvold

Møtet er åpent for alle interesserte.

Kollektivtransport til Sagene Samfunnshus:
Buss 37 til holdeplass Sagene i Kierschows gate.
Buss 54 til holdeplass Sagene Kierschows gate.
Buss 34 til holdeplass Sagene i Uelands gate.  

Skrevet i Arrangementer | Merket med | Legg igjen en kommentar

Ny skole på Myraløkka uten utearealer for elevene

Kart over utearealene
Den tysk-norske skolen har ikke nok utearealer til elevene på 8.–12. klassetrinn vest for Akerselva og foreslår at disse elevene skal få utearealer på fire steder inne på Myrens område øst for Akerselva.

Ja til barnehage og barneskole

Ved offentlig ettersyn var Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner positive til å omregulere den bevaringsverdige bebyggelsen på Myraløkka slik at Den tysk-norske skolen kan benytte bygningene i Sandakerveien 24 D langs vestsiden av Akerselva til barnehage og barneskole (1.–7. klassetrinn) på permanent basis.

Nei til ungdomsskole og videregående skole

I merknadsbrevet av 7. februar 2022 var de to elvegruppene samtidig negative til forslaget om å oppføre et nytt bygg for elevene i ungdomsskolen (8.–9. klassetrinn) og videregående (10.–12. klassetrinn) i den sørvestre delen av planområdet. De påpekte at denne delen av planområdet har vært regulert til friområde gjennom en årrekke, og at det ikke vil bli igjen utearealer til elevene på 8.–12. klassetrinn dersom barnehagen og barneskolen skal få nok utearealer innenfor planområdet.

Forslag om utearealer øst for Akerselva

Den tysk-norske skolen foreslår nå å kompensere mangelen på utearealer vest for Akerselva med «skolegård» for 8.–12. klassetrinn fordelt på fire ulike steder (lokasjoner) inne på Myrens område øst for Akerselva. Jf. illustrasjonen.

I et nytt merknadsbrev av 29. august 2022 påpeker Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at gangavstanden til og omgivelsene rundt de foreslåtte utearealene øst for elva har stor betydning for vurderingen av om disse utearealene vil bli brukt av elevene.

De to elvegruppene konkluderer med at det er snakk om utearealer på papiret, ikke utearealer som vil bli benyttet i nevneverdig grad. De anser det hele som et forsøk på å komme rundt kommunens allerede svært beskjedne minstekrav til uteoppholdsarealer for elever ved byens skoler og frykter at det vil skape presedens dersom løsningen godtas.

Statsforvalteren fremmer innsigelse til planforslaget

I merknadsbrev av 29. august 2022 fremmer Statsforvalteren i Oslo og Viken innsigelse til planforslaget på grunn av manglende sikring av tilstrekkelig utearealer ved skolen. Statsforvalteren viser til at de foreslåtte utearealene øst for Akerselva er små og ligger så langt fra skolen at det vil være tilnærmet umulig å benytte dem i friminuttene, og anser at områdene ikke kan inngå i beregningen av skolens utearealer.

Les også «Ny skolebygning på Myraløkka er uakseptabelt.

Les Statsforvalterens innsigelse til planforslaget på saksinnsyn hos PBE.

Skrevet i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Biologisk mangfold langs Akerselva – bli med på vandring 6. september

Tirsdag 6. september har du mulighet til å bli med på en guidet kvelds-vandring langs deler av Akerselva. Temaet er biologisk mangfold med vekt på løvskogen langs elva. Turguide er Erik Østlyngen, leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner.

Det er oppmøte på elvesiden av Nydalen T-banestasjon tirsdag 6. september kl. 18:00. Turen går nedstrøms i 1,5 timer.

HUSK påmelding. Send en e-post tilakerselvasvenner@gmail.com 

Maks 20 deltakere.

Arrangør: Miljøforeningen Akerselvas Venner

Erik Østlyngen

Mange fine turtilbud

Oslo Elveforums elve- og bekkegrupper arrangerer mange fine vandringer under Friluftlivets Uke, som er fra 4. til 12. september.

Les mer om dette på Oslo Elveforums nettside.

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Bli med på seniortur ned Akerselva

Søndag 11. september klokka 11:00 inviterer vi seniorer til å bli med på en vandring langs Akerselva. Husk påmelding (se nedenfor).

Værforbehold: Turen går ikke i regnvær. Ingen deltakravgift.

Oppmøte på trikkeholdeplassen (ikke jernbanestasjonen!) på Kjelsås kl. 11:00.
Maks. 25 deltakere.

Ta trikk 11 eller 12 til endeholdeplassen på Kjelsås.

Fra trikkeholdeplassen går vi samlet ned til Maridalsvannet og går turstien 7-8 km langs elva og ned til Vulkan / Mathallen.

Vi tar første pause i Nydalen (i nærheten av t-banestasjonen). Der blir det anledning til å kjøpe kaffe/mineralvann og en matbit.

Deretter går vi ned til Vulkan / Mathallen, hvor det også er mulig å kjøpe mat og drikke.

Ta gjerne med kaffe og matpakke eller kjøp noe underveis. Turen tar 3-4 timer.

Turen egner seg for godt voksne personer som kan gå på fin tursti 7-8 km. uten problemer.

Per Østvold

Per Østvold (mobil 916 94 130) er guide og vil fortelle om Akerselvas spennende historie.

HUSK påmelding. Send en e-post til: akerselvasvenner@gmail.com 

Arrangør: Miljøforeningen Akerselvas Venner

Mange fine turtilbud

Oslo Elveforums elve- og bekkegrupper arrangerer mange fine vandringer under Friluftlivets Uke, som er fra 4. til 12. september.

Les mer om dette på Oslo Elveforums nettside.

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Akerselva må åpnes opp når Galleri Oslo rives

Illustrasjon Schweigaards gate 10 m.fl.
Når Galleri Oslo rives, kan Nylandsveien legges på bakken, Akerselva åpnes helt ned til sporområdet, og parken langs Akerselva forlenges ned til Schweigaards gate. Illustrasjon: Studio-Sang / A-lab.

– Akerselva bør åpnes opp og elveparken videreføres gjennom planområdet og ned til
sporområdet. Elveparken bør ha en raus bredde på begge sider av elven, slik at det
oppleves som et romslig elverom. Dette uttaler Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) og Oslo Elveforum i en fellesuttalelse datert 22. juni 2022. Bakgrunnen er planprogrammet for Galleri Oslo (Schweigaards gate 10 mfl.).

Saksinnsyn.

Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Legg igjen en kommentar

Fraråder høyhus på Lilletorget 1

Forslagsstillers illustrasjon av det ca. 96 m høye bygget.

I en fellesuttalelse fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner frarådes på det sterkeste at det tillates høyhus på Lilletorget 1.

I uttalelsen som er datert 14. juni 2022 skriver de to foreningene blant annet at:

– Høyhuset vil ha stor innvirkning på bebyggelse og byrom i nærområdet, herunder på
fredete Prinds Christian Augusts Minde og andre bygninger med stor bevaringsverdi.
– Høyhuset vil svekke solforholdene både for bevaringsverdige bygninger og byrom,
for beboerne i Olafiagangen og for brukerne av Vaterlandsparken og Akerselva.
– Planforslaget gir ikke noe tilbake til byen som kan forsvare at det oppføres en 96 m
høy bygning på Lilletorget 1, og at over 1 300 m2 av friområdet i Vaterlandsparken
omreguleres til torg.

Saksinnsyn.

Skrevet i Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

– Foreningen trenger flere medlemmer

Erik Østlyngen og Are Eriksen

– Vi trenger flere medlemmer, sier Erik Østlyngen, nyvalgt leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV). Han overtok etter Are Eriksen på foreningens ordinære årsmøte 31. mars 2022. Are Eriksen fortsetter som styremedlem og utreder.

Foreningen har i dag rundt 200 betalende medlemmer, herav 17 borettslag og sameier. Erik mener foreningen trenger både flere aktive og støttende medlemmer. Erik er svært fornøyd med at tre nye elvevenner er blitt med i det styret.  – Hvis vi skal klare å beholde og videreutvikle elva og miljøparken som et variert, levende og naturlig miljø for mennesker, flora og fauna, må vi bli mange flere medlemmer og skape en tydelig stemme og ha en opinion i ryggen.

– Vi har satt oss ambisiøse mål for aktiviteter i 2022, forteller Erik. I tillegg til at foreningen uttaler seg i alle relevante plansaker, ønsker vi å få spredt de viktigste sakene i media. Vi ønsker flere utadrettede aktiviteter som å guide folk ned elva og arrangere åpne møter om temaer som interesserer elvevenner. Medlemmer må gjerne ta kontakt hvis de har forslag til saker og aktiviteter, sier Erik.

Erik har spesiell interesse for fotografering av fugle- og dyrelivet langs elva og følger nøye med på alt som skjer i nærområdet der han bor ved Badebakken og Bjølsendumpa. Han oppfordrer andre, som har mulighet, til å følge med på utviklingen i «sin» del av Akerselva.

(Artikkelen fortsetter etter bildet.)

Årsmøtet 2022

Årsmøtet

På årsmøtet 31. mars i Grendehuset i Korsgata 16 møtte det 28 medlemmer. Det var stort engasjement, særlig om handlingsplanen for 2022, hvor mange hadde forslag. Dette vil det nyvalgte styret følge opp.

Etter årsmøtet består styret av følgende:

  • Erik Østlyngen (leder)
  • Kåre Ivar Gauksrud (styremedlem)
  • Per Østvold (styremedlem)
  • Are Eriksen (styremedlem)
  • Runar Holen (nytt styremedlem)
  • Aslak Malmåsen (nytt styremedlem)
  • Anette Juliussen (nytt styremedlem)
  • Kjersti Hovden (1. vara)
  • Gard Espeland (2. vara)

Revisor: Klaus Bryn

Etter behandling av årsmøtesakene viste Erik Østlyngen en bildeserie om fugle- og dyrelivet langs Akerelva.

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar