Oslo Areal AS ønsker å rive Christian Krohgs gate 2

Gangvei Akerselva

Mulig gangvei sett nordover fra Vaterlands bru, med Hausmanns bru i bakgrunnen. De to bygningene til venstre er Christian Krohgs gate 2.

Oslo Areal AS ønsker å rive eksisterende bebyggelse på eiendommen Christian Krohgs  gate 2, i alt ca. 12 800 m2, og erstatte denne med 25 000 – 26 000 m2 BRA ny bebyggelse i 11–13 etasjer.

I et brev fra Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) og Oslo Elveforum (OE) datert    15. mars 2018 kommer foreningene med følgende innspill til oppstart av arbeid med detaljregulering for Christian Krohgs gate 2:

 • Bebyggelsen på eiendommen har høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi både i seg selv og ikke minst som del av den eldre industribebyggelsen langs Akerselva. Bebyggelsen bør derfor bevares.
 • Foreslåtte byggehøyder er i strid med Kommuneplan 2015.
 • Gangveien langs vestsiden av Akerselva må ikke bli en privatisert blindvei.
 • Ved en eventuell realisering av forslagsstillers planer for Christian Krohgs gate 2 bør etablering av undergang under Vaterlands bru og gangvei langs vestsiden av Akerselva fra Vaterlandsparken til Hausmanns bru sikres i rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale.
 • Planarbeidet bør samordnes med pågående planer og initiativ i nærområdet.

Saksbehandler i MAV har vært Kåre Ivar Gauksrud (bildet).

Les hele innspillsbrevet.

Saksinnsyn

 

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

– En stor seier for alle elvevenner

Slik kan Treschows gate 16 bli i 2020.

Slik kan Treschows gate 16 bli i 2020.

Den langvarige kampen for skole og et bredt grøntdrag langs Akerselva på eiendommen Treschows gate 16 ble kronet med seier under bystyrets behandling av plansaken 28. februar. Ja, resultatet ble enda bedre enn vi kunne drømt om!

H, V, KrF og F stemte for å sende saken tilbake til byrådet, men fikk ikke noen av de andre partiene med seg på dette.

Byrådspartiene A, MDG og SV trengte støtte fra Rødt (R) for å få flertall for forslaget om skole og et bredt grøntdrag langs elva. R utnyttet sin vippeposisjon og fikk byrådspartiene med på å redusere byggevolumet med 2 500 m2 og byggehøyden med fire meter sammenlignet med byrådets forslag. Les videre

Publisert i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Velkommen til årsmøte 12. mars

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) avholder årsmøte

       mandag 12. mars 2018 kl. 18.00
       i Grendehuset i Korsgata 16, Oslo

Korsgata 16 ligger på nedre Grünerløkka. Nærmeste trikkeholdeplass er Schous plass.

Her finner du alle årsmøtepapirer. Vennligst ta med papirene på møtet.

Leif GjerlandEtter årsmøtet vil Leif Gjerland (bildet) gjennomføre en byhistorisk standup: «Fra Oset til Vaterland. Våte navn nedover elva.»

Gjerland er utdannet både som lærer og journalist, er forfatter og byhistoriker.

Enkel servering.

Velkommen!

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar

En bussterminal over Oslo S bør ikke få bussatkomst fra Nylandsbrua

Ruters alternativ 1 - uten tilleggsarealer

Ruters alternativ 1 – uten tilleggsarealer

– En eventuell ny bussterminal over Oslo S bør ikke få bussatkomst fra Nylandsbrua ettersom dette gjør det umulig å rive Nylandsbrua på strekningen fra Schweigaards gate til Dronning Eufemias gate, noe som i sin tur blokkerer mulighetene for å gjenåpne Akerselvas tvillingkulvert både nord for og sør for jernbanens sporområde.
Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i en fellesuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 14. februar 2018.

Det er Ruter som har foreslått å etablere en ny bussterminal over perrongområdet på Oslo S. Planforslaget med bussterminal på tvers av sporområdet baserer seg på Områdeprogrammet for Oslo S og hovedanbefalingen i rapport fra Plansamarbeidet for kollektivknutepunktet Oslo S.

Rapporten konkluderte med at et kompakt knutepunkt hvor Oslo S blir utvidet med bussterminal er det beste for de reisende, samtidig som det var betydelig usikkerhet knyttet til fundamentering og trafikale konsekvenser i anleggsperioden. KVU Oslo-Navet anbefaler at det bygges nye bussterminaler på Lysaker og Bryn, og at regionbussene får endeholdeplass der.

Bane NOR har fremmet innsigelser til deler av Ruters planforslag, blant annet fordi det vil føre til svært store ulemper for togpassasjerene i byggeperioden.

Les hele uttalelsen fra OE og MAV

Saksinnsyn

Les artikkel i Aftenposten: Den nye bussterminalen gjør det vanskeligere å gjenåpne Akerselva. 

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Skriv en kommentar

Både byggehøyde og volum bør reduseres i Treschows gate 16

bilde av Treschows gate 16 alt 1 og 2

Treschows gate 16 (alt. 1 og 2)

Byrådet går inn for skole, flerbrukshall og ungdomstiltak i Treschows gate 16 (det gamle lageret til Lilleborg). Dette er en stor seier for alle som har argumentert mot forslaget om å bygge boliger på området. Byrådet avviser boligforslaget (alternativ 1) til fordel for Plan- og bygningsetatens (PBE) alternative forslag (alternativ 2).

Både Miljøforeningen Akerselvas Venner og Oslo Elveforum har over lengre tid engasjert seg sterkt mot boligforslaget. Før behandlingen i bystyrets byutviklingskomite har de to elveforeningene sendt komiteen sine merknader til byrådets forslag:

 • I likhet med PBE og byrådet fraråder de to elveforeningene Scandinavian Developments alternativ 1 med boliger.
 • De to elveforeningene støtter byrådets forslag om skole og et bredt friområde langs Akerselva på eiendommen Treschows gate 16.
 • De to elveforeningene kan imidlertid ikke anbefale alternativ 2 slik det nå foreligger, og anmoder byutviklingskomiteen om å redusere både byggehøyden og byggevolumet i skoleforslaget før alternativ 2 vedtas.
 • Komiteen bør anmode byrådet om å erverve eiendommen straks planen er vedtatt, rive lagerbygningen og opparbeide hele eiendommen som friområde i påvente av bygging av skole på deler av tomta.
 • Komiteen bør også anmode byrådet om å se på mulighetene for at den nye turveien langs elva får planskilt kryssing med Ivan Bjørndals gate, skriver elveforeningene.

Les hele brevet her

Les byrådssaken her: Treschows gate 16 – Byrådet 04.01.2018

Saksinnsyn

Les også: Treschows gate 16 bør opparbeides som friområde

 

Publisert i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

– Den nye bussterminalen gjør det vanskeligere å gjenåpne Akerselva

Artikkel i Aftenposten 5.1.2018

Innlegget sto på trykk i Aftenposten 5. januar 2018

Publisert i Elve- og bekkeåpning, Vaterlands bru - Bjørvika | Skriv en kommentar

Oslo Plaza bør ikke utvides

I et felles brev av 31. desember 2017 til Byrådsavdeling for byutvikling kommenterer Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) Plan- og bygningsetatens (PBE) brev av 20. desember til byrådsavdelingen om blant annet solforholdene i Vaterlandsparken og på østsiden av Akerselva dersom Oslo Plaza (Sonja Henies plass 3) påbygges.

Elveforeningene understreker i brevet at både Wenaasgruppens alternativ 1A og PBEs alternativ 2 vil skyggelegge Akerselva, områdene på elvas østside og Vaterlandsparken på elvas vestside i langt større grad og over langt større deler av døgnet enn i dag, og ber byrådet etterlyse flere soldiagrammer fra utbyggers og PBEs side slik at byrådet ved selvsyn kan konstatere dette.

Foreningene gjentar sin konklusjon i brevet til byrådsavdelingen av 22. juni 2017 om at byrådet ikke bør tillate noen utvidelse av hotellet før det eventuelt blir mulig å benytte deler av de arealene som frigjøres når vestre del av Galleri Oslo og vestre rampe ned fra Nylandsveien (brua) rives.

Les brevet her

Saksinnsyn

Les også:

OEs og MAVs brev av 22.6.2017

PBEs kommentarer til MAVs brev av 22.6.2017

 

 

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Skriv en kommentar

Ruvende bygg tett på Akerselva

 

Sandakerveien 52 - Fugleperspektiv fra vest

Illustrasjon fra planforslaget

Da planforslaget for Sandakerveien 52 var på offentlig høring sommeren 2016, foreslo utbygger JM Norge å plassere ett bygg langt nede i skråningen mot Akerselva og ett bygg i forlengelsen av Sandakerveien 50 mot nordøst, på dagens parkeringsplass. Bygget helt ut mot Akerselva er nå heldigvis tatt ut av planforslaget, mens bygget på parkeringsplassen dessverre har est ut i volum både mot Blystadvillaen og ut mot Akerselva. JM Norge har illustrert det nye forslaget med et bygg der antall etasjer trappes ned mot Akerselva.

Fritt fram for utbygger

Samtidig har utbygger utformet reguleringskartet og reguleringsbestemmelsene slik at det er fritt fram for utbygger å bygge helt opp til kote 97,7 i byggegrensen mot Akerselva. Det betyr at JM Norge kan bygge høyere enn det høyeste takoppbygget på illustrasjonen under, også der hvor illustrasjonen viser færrest antall etasjer. Med to underetasjer med synlig fasade mot Akerselva, seks etasjer over dette, pluss takoppbygg på inntil 4,2 m, vil fasaden mot elva bli 9 etasjer høy.

Sandakerveien 52 - Snitt på tvers av Sandakerveien

Illustrasjon fra planforslag

Uakseptabelt

Kart og bestemmelser tillater at bygget legges nærmere Akerselva enn 20 m, og at bygget rager mer enn 40 m over Akerselva. Et så ruvende bygg så tett på Akerselva er helt uakseptabelt.

Bygget bryter også radikalt med den dominerende byggehøyden langs Sandakerveien:   15–16 m høye bygg i 5 etasjer. Med kote 97,7 som tillatt byggehøyde blir bygget i Sandakerveien 52 hele 8,4 m høyere enn gesimshøyden og ca. 7,2 m høyere enn mønehøyden for Sandakerveien 50.

Ber om nytt offentlig ettersyn

I et felles brev til Plan- og bygningsetaten av 27. desember 2017 har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner påpekt at endringene etter offentlig ettersyn er så store at planforslaget bør legges ut til nytt offentlig ettersyn. Manglende kvalitetssikring av planforslaget tilsier også nytt offentlig ettersyn.

Behov for alternativt planforslag

Samtidig har de to foreningene bedt Plan- og bygningsetaten utarbeide et alternativt planforslag til offentlig ettersyn der plankart og bestemmelser sikrer

 • at bruksarealet for nybygget begrenses til 3 000 – 3 500 m2
 • at maksimal byggehøyde inklusive takoppbygg ikke overstiger kote 94,0
 • at byggehøydene trappes ned ikke bare mot hageanlegget, men også mot Akerselva
 • at byggegrensen trekkes inn med 2 m fra Sandakerveien i sørøst, 5 m fra hensynssonen i nordøst og 2 m fra det byggefrie beltet på 20 m langs Akerselva
 • at takoppbygg overalt trekkes minst 3 m inn fra underliggende etasje
 • at det etableres en bred sone for bevaring av naturmiljøet i skråningen ned mot Akerselva
 • at området mellom bebyggelsen og Akerselva ikke privatiseres eller inngjerdes
 • at den historiske gangforbindelsen fra Blystadvillaen ned til Akerselva istandsettes og blir offentlig tilgjengelig
 • at gangforbindelsen langs Akerselva fra Sandakerveien 50 / Bentsebrugata 13 F-J i sør til gårdsrommet mellom Ivan Bjørndals gate 8 og 22 i nord istandsettes og fullføres

Les hele brevet her.

Saksinnsyn

Les også:

Elvebredden skjermes

Uakseptabelt forslag til regulering av Sandakerveien 52

 

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru | Merket med | Skriv en kommentar

Vil legge tilbygg til bussterminalen oppå Akerselva

Akershus KollektivTerminaler (AKT) v/tegn_3 har nabovarslet et forslag til utvidelse, ombygging og oppgradering av bussterminalen i Galleri Oslo. De foreslår å utvide terminalbygget mot nord, legge tilbygget oppå Akerselvas tvillingkulvert og å bygge igjen deler av åpningen langs Nylandsveien (brua) mellom østre og vestre del av Galleri Oslo.

De skraverte områdene på tegn_3s Illustrasjon over viser hvor tilbygget og fire mindre nybygg foreslås lagt, mens de røde feltene viser hvor det er planlagt å bygge høyere enn nivået på brua. På tegn_3s Illustrasjon under, sett fra Schweigaards gate mot nord, ser en hvordan bebyggelsen og to høye rømningstårn vil blokkere store deler av dagens åpning mellom østre og vestre del av Galleri Oslo. Dette vil alvorlig svekke kaldluftsdrenasjonen langs Akerselva.

Men enda viktigere: Det gjør det vanskeligere å realisere vårt og bystyrets ønske om å gjenåpne Akerselva. Jf. at kommuneplanens juridisk bindende temakart T7 for blågrønn struktur i byggesonen, som bystyret vedtok høsten 2015, viser Akerselva som fremtidig gjenåpnet elv på hele strekningen fra Vaterlandsparken til nordsiden av jernbanens sporområde på Oslo S. Akerselva ligger i dag i en tvillingkulvert under Nylandsveien, ja bæresøylene for Nylandsveien er til og med fundamentert på kulvertens vegger. Nylandsveien må rives for å kunne gjenåpne Akerselva i et bredt grøntdrag fra Vaterlandsparken til Oslo S.

Av tegn_3s Illustrasjon under fremgår det hvor langt terminalbygget under Nylandsveien tenkes utvidet mot nord (til høyre i illustrasjonen). Schweigaards gate og ett av rømningstårnene ses til venstre (mot sør) på illustrasjonen.

AKT ønsker å behandle forslaget om å utvide, bygge om og oppgradere bussterminalen som en byggesak, men forslaget har så store konsekvenser at det etter vårt syn er helt nødvendig at forslaget behandles som en plansak med offentlig høring.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner sendte 13. desember 2017 inn et felles merknadsbrev til nabovarselet.

Les merknadsbrevet her

Publisert i Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Skriv en kommentar

Gjenåpning av Torshovbekken. Muligheter og utfordringer

Torshovbekken med Aker sykehus

Torshovbekken med Aker sykehus i bakgrunnen

Torshovbekken er en av Akerselvas to klart største sidebekker. Torshovbekken, også kalt Rodeløkkbekken og Disenbekken, er 5 km lang.

Torshovbekken har sine kilder i Grefsensåsen. Den er fortsatt kun et lite bekkesig der den forsvinner under Ymers vei 17. Herfra er bekken rørlagt hele veien.

Torshovbekken har et stort gjenåpningspotensial. Den største utfordringen for en gjenåpning av bekken er at Torshovbekken er en del av AF-systemet, og at vannet må separeres for å oppnå full gjenåpning av bekken. Separering krever omfattende og kostbare tiltak, slik at åpen overvannshåndtering også vurderes.

Are Eriksen, leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner, la fram et notat om gjenåpning av Torshovbekken på et møte i VAV den 4. desember 2017.

Les hele notatet om Torshovbekken

Publisert i Presentasjoner, Torshovbekken | Merket med | Skriv en kommentar