«Tidenes ansvarsfraskrivelse!»

I bystyret stemte ikke bare Ap, men også MDG og SV, for forslaget fra H og F om å tillate et nytt høyhus mellom Oslo Plaza og Akerselva. Det nye hotellbygget blir nesten like høyt og bredt som det nye Munchmuseet.

Ordene falt i bystyresalen 13. juni under bystyrets behandling av forslaget til detaljregulering for Sonja Henies plass 3 mfl. (Oslo Plaza). Det var Espen Ophaug (V) som ytret dem etter at Beate Folkestad Habhab (MDG) fra talerstolen hadde gitt V ansvaret for at byrådspartiene endte opp med å stemme for utbyggers forslag om et 14 etasjer høyt hotellbygg mellom Oslo Plaza og Akerselva, et forslag som kun H og F i utgangspunktet var for.

Blågrønt tilbakeslag

Bystyrevedtaket er et kraftig tilbakeslag i arbeidet med å gjenåpne Akerselva i en bred blågrønn korridor fra Vaterlandsparken ned til nordsiden av jernbanens sporområde.

 

Rødgrønt kompromiss

I byrådssaken hadde Ap, SV og MDG etter harde tautrekkinger i byrådet samlet seg om et kompromiss som tillot et 9 etasjer høyt hotellbygg, selv om utbygger Wenaasgruppen overfor byrådet klart hadde signalisert at et bygg med «kun» 9 etasjer ikke var regningssvarende, og følgelig ikke ville bli bygd. Det blir spekulasjoner, men kanskje trodde MDG og SV på utbyggers forsikringer og inngikk kompromisset med Ap for å unngå enhver påbygging av dagens sokkelbygning, mens Ap egentlig ønsket 14 etasjer, men kunne akseptere kompromisset fordi de visste at Wenaasgruppen til syvende og sist likevel ville bygge selv om de «bare» fikk aksept for 9 etasjer.

Ingen støtte fra R eller V

Mens H og F ønsket 14 etasjer, ville V ikke godta noen form for påbygging av dagens sokkelbygning. R ville heller ikke tillate noe påbygg. Dermed var det ikke flertall for noe forslag da saken skulle behandles i bystyret 23. mai. Verken V eller R lot seg overtale til subsidiært å stemme for byrådets forslag. Saken ble dermed utsatt. Dersom R eller V hadde støttet byrådspartiene, er det mulig at det ikke hadde blitt bygd noe i det hele tatt, men dette er høyst usikkert.

Byrådet velger høyresiden

Etter lange og harde diskusjoner i byrådet fikk Ap presset igjennom at byrådspartiene i bystyremøtet 13. juni subsidiært skulle stemme for forslaget fra H og F om 14 etasjer. Alternativt kunne de ha sikret flertall sammen med V eller R. Forslaget om 14 etasjer ble vedtatt med stemmene fra F, H, A, SV og MDG. Kun V, Krf og R stemte imot i bystyret.

Skyggelegger Akerselva og Vaterlandsparken

Ap, SV og MDG har dermed sørget for at utsynet mot sør fra Vaterlandsparken blir blokkert av en 56 meter bred og 50 meter høy vegg som vil skyggelegge Akerselva, det planlagte parkområdet på elvas østside og Vaterlandsparken på elvas vestside i langt større grad og over langt større deler av døgnet enn i dag.

I bystyrevedtaket er det ikke stilt krav til utbygger om å åpne Akerselva og etablere park langs østsiden av eiendommen. Utbygger har i stedet fått lov til å bygge nærmere elva enn i dag. Den nye bygningsmassen er plassert kun 7 meter fra Akerselva.

Bryter med kommuneplanen

Under debatten i bystyret var det ingen som nevnte retningslinjen i kommuneplanen (vedtatt av bystyret i 2015) om at det ikke bør oppføres ny bebyggelse nærmere Akerselva enn 20 meter, og at kommuneplanen, selv utenfor 20-metersbeltet, her ikke tillater høyere bebyggelse enn 30 meter.

Utbyggerstyrt byutvikling

I debatten fant Siavash Mobasheri (R) det forstemmende at kommersielle behov har trumfet innbyggernes behov for gode byrom. Espen Ophaug (V) snakket om utbyggerstyrt byutvikling. Hallstein Bjercke (V) mente at SV og MDG burde ha gått ut av byrådet i stedet for å slutte seg til betongalliansen. Eivind Trædal (MDG) mente på sin side at Venstre hadde lagt lista veldig lavt for å gå ut av byrådet, og var spent på å følge Venstres videre arbeid i regjeringen. SVs representanter forholdt seg helt tause under bystyredebatten.

Hør debatten i bystyret (sak 158/18) her

Les bystyrets vedtak her

Artikkelen er oppdatert 20. juni 2018 kl. 22.

 

Publisert i Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Skriv en kommentar

Riv både Galleri Oslo og Nylandsbrua!

Oslo S-området med Akerselva gjenåpnet
Etatenes forslag om å rive Nylandsbrua fra Hausmanns gate til Oslo Plaza gjør det mulig å anlegge denne flotte parken på østsiden av elva ved Vaterlandsparken, men skal Akerselva kunne åpnes ned til sporområdet, må Nylandsbrua også rives videre sørover. (Foto: Illustrasjon fra plansaken.)

– Forslaget om å rive Galleri Oslo støttes på det varmeste, skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et merknadsbrev datert 4. juni 2018 til Plan- og bygningsetaten (PBE). Brevet er en reaksjon på forslaget til tiltaksliste for byrom i Oslo S-området som er utarbeidet av PBE og flere andre etater i Oslo kommune.

De to foreningene er positive til at det er utarbeidet ei tiltaksliste for byrom i Oslo S-området, men anser at mange av byromstiltakene er uheldige og frykter at tiltakslista vil legge for sterke føringer på den fremtidige utformingen av byrommene.

I tillegg til å støtte premisset om å rive Galleri Oslo ønsker de to foreningene å rive hele Nylandsbrua fra Hausmanns gate til Dronning Eufemias gate.

De to hovedgrepene som etatene har valgt – det å legge en ny bussterminal over jernbanesporene og det å beholde Nylandsbrua fra vestre rampe til Dronning Eufemias gate for å kunne legge bussatkomsten til terminalen fra brua – gjør det umulig å gjenåpne Akerselva ned til sporområdet, påpeker foreningene.

Å rive hele Nylandsbrua gir ikke større trafikale utfordringer enn etatenes forslag om å beholde brua fra Oslo Plaza (vestre rampe) og sørover. Valget burde derfor være enkelt. Fjernes hele Nylandsbrua, vil Akerselva kunne åpnes i en bredde på 15–25 meter i et bredt, grønt turdrag både de 210 meterne fra Oslo Plaza ned til nordsiden av sporområdet og de 75 meterne fra Dronning Eufemias gate opp til Trelastgata på sørsiden av sporområdet.

– Vi minner her om at dagens tre byrådspartier A, SV og MDG under byutviklingskomiteens behandling av Områdeprogrammet for Oslo S den 12. september 2012 (sak 124) i en merknad ga uttrykk for at komitemedlemmene fra A, SV og MDG «ønsker at det igangsettes et arbeid for å finne fram til alternative trafikale løsninger for området, slik at riving av Nylandsbrua kan realiseres», skriver de to foreningene i merknadsbrevet.

– En enstemmig komite klargjorde samtidig at «hensynet til åpningen av Akerselva og en bred byggefri korridor må prioriteres», mens komiteens flertall, medlemmene fra A, SV, MDG, V og H, bemerket at «Akerselva med grønnstruktur må gis tilstrekkelig plass fra Vaterlandsparken til sporområdet». Dette er ikke fulgt opp i etatenes forslag til tiltaksliste for byrom i Oslo S-området, påpeker de to foreningene.

Les hele brevet

Saksinnsyn

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Skriv en kommentar

Akerselva ryddes for søppel

Jan Hauger og byråd Lan Marie Berg.

Rusken-general Jan Hauger og byråd Lan Marie N. Berg åpnet Plastrusken i Akerselva. Foto: Elisabeth Tobiassen Faane (BYM)

Tidligere denne uka ryddet Plastrusken elva fra kulvertene ved Oslo Plaza og opp til Vulkan. Ryddearbeidet skjedde i regi av Bymiljøetaten / Plastrusken og i samarbeid med Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV), Oslomarkas Fiskeadministrasjon og dykkere fra brann- og redningsetaten.

Aksjon Plastrusken ble sparket i gang i juni i fjor. Da ryddet Rusken og Bymiljøetaten i samarbeid med aktivister i MAV vel 650 meter av Akerselva fra Mathallen ved Nedre Foss til Ankerbrua. Resultatet i fjor ble 782 kilo avfall. 100 kilo av dette avfallet var ren plast og hele 20 kilo var plastposer i ulike størrelser.

Resultatet i år var nedslående. Inne i kulverten fant dykkere flere sykler, store kvaser med ledninger, madrasser og store mengder med plastavfall. Oppover elva ble det funnet mengder av søppel som folk har slengt fra seg. 

Jan Hauger, som leder Plastrusken, sier at det kommer en ny ryddeaksjon til høsten. 

Plastrusken

Fra Miljøforeningen Akerselvas Venner deltok blant annet Kjell Egil Sterten, Bjørg Vatnedalen og Thore Randolf Karlsen (bildet over). Alle uttrykte skuffelse over at folk ikke er mer miljøbevisste.  

– Vi trenger en holdningsendring, sa Kjell Egil Sterten, som deltok i ryddingen. Akerselva og miljøparken er et av Oslos viktigste byrom. Da kan vi ikke hive søppel i elva eller langs elvebreddene. Med alt fokus på plastforsøpling i vassdrag og i havet er det ganske utrolig at folk ikke endrer adferd, sa Sterten.

Plastrusken 
Foto: Elisabeth Tobiassen Faane (BYM).

 

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar

Behovsplan for idrett og friluftsliv

Illustrasjon fra bymiljøetatens høringsdokument

Illustrasjon fra bymiljøetatens høringsdokument

Bymiljøetatens forslag til behovsplan for idrett og friluftsliv 2019–2028 ble sendt ut på høring i mars 2018. Oslo Elveforum har utarbeidet et omfattende høringssvar basert på innspill fra elvegruppene. MAV spilte blant annet inn ønsket om å forlenge turvei B10 langs Akerselva fra Vaterland til fjorden og ønsket om turvei gjennom hageanlegget ved Treschows gate 2–8 og snarlig opparbeidelse av turvei langs elvebredden ved Treschows gate 16. Vi ba også om gjenåpning av nedre del av Akerselva.

Behovsplanen er et styringsverktøy som skal synliggjøre behovet for nye anlegg, arealer, turveier og friluftslivsområder knyttet til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Behovsplanen rulleres annethvert år og fremmes for bystyret sammen med byrådets forslag til budsjett og økonomiplan. Hensikten med behovsplanen er å synliggjøre investeringsbehovet på idretts- og friluftsområdet for de kommende 10 årene. Planen skal sikre bedre sammenheng mellom langtidsplaner, budsjett og bevilgninger.

Les Oslo Elveforums høringssvar

Les bymiljøetatens høringsutkast

Publisert i Rapporter og planer, Uttalelser | Skriv en kommentar

Oslo Areal AS ønsker å rive Christian Krohgs gate 2

Gangvei Akerselva

Mulig gangvei sett nordover fra Vaterlands bru, med Hausmanns bru i bakgrunnen. De to bygningene til venstre er Christian Krohgs gate 2.

Oslo Areal AS ønsker å rive eksisterende bebyggelse på eiendommen Christian Krohgs  gate 2, i alt ca. 12 800 m2, og erstatte denne med 25 000 – 26 000 m2 BRA ny bebyggelse i 11–13 etasjer.

I et brev fra Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) og Oslo Elveforum (OE) datert    15. mars 2018 kommer foreningene med følgende innspill til oppstart av arbeid med detaljregulering for Christian Krohgs gate 2:

  • Bebyggelsen på eiendommen har høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi både i seg selv og ikke minst som del av den eldre industribebyggelsen langs Akerselva. Bebyggelsen bør derfor bevares.
  • Foreslåtte byggehøyder er i strid med Kommuneplan 2015.
  • Gangveien langs vestsiden av Akerselva må ikke bli en privatisert blindvei.
  • Ved en eventuell realisering av forslagsstillers planer for Christian Krohgs gate 2 bør etablering av undergang under Vaterlands bru og gangvei langs vestsiden av Akerselva fra Vaterlandsparken til Hausmanns bru sikres i rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale.
  • Planarbeidet bør samordnes med pågående planer og initiativ i nærområdet.

Saksbehandler i MAV har vært Kåre Ivar Gauksrud (bildet).

Les hele innspillsbrevet.

Saksinnsyn

 

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

– En stor seier for alle elvevenner

Slik kan Treschows gate 16 bli i 2020.

Slik kan Treschows gate 16 bli i 2020.

Den langvarige kampen for skole og et bredt grøntdrag langs Akerselva på eiendommen Treschows gate 16 ble kronet med seier under bystyrets behandling av plansaken 28. februar. Ja, resultatet ble enda bedre enn vi kunne drømt om!

H, V, KrF og F stemte for å sende saken tilbake til byrådet, men fikk ikke noen av de andre partiene med seg på dette.

Byrådspartiene A, MDG og SV trengte støtte fra Rødt (R) for å få flertall for forslaget om skole og et bredt grøntdrag langs elva. R utnyttet sin vippeposisjon og fikk byrådspartiene med på å redusere byggevolumet med 2 500 m2 og byggehøyden med fire meter sammenlignet med byrådets forslag. Les videre

Publisert i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Velkommen til årsmøte 12. mars

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) avholder årsmøte

       mandag 12. mars 2018 kl. 18.00
       i Grendehuset i Korsgata 16, Oslo

Korsgata 16 ligger på nedre Grünerløkka. Nærmeste trikkeholdeplass er Schous plass.

Her finner du alle årsmøtepapirer. Vennligst ta med papirene på møtet.

Leif GjerlandEtter årsmøtet vil Leif Gjerland (bildet) gjennomføre en byhistorisk standup: «Fra Oset til Vaterland. Våte navn nedover elva.»

Gjerland er utdannet både som lærer og journalist, er forfatter og byhistoriker.

Enkel servering.

Velkommen!

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar

En bussterminal over Oslo S bør ikke få bussatkomst fra Nylandsbrua

Ruters alternativ 1 - uten tilleggsarealer

Ruters alternativ 1 – uten tilleggsarealer

– En eventuell ny bussterminal over Oslo S bør ikke få bussatkomst fra Nylandsbrua ettersom dette gjør det umulig å rive Nylandsbrua på strekningen fra Schweigaards gate til Dronning Eufemias gate, noe som i sin tur blokkerer mulighetene for å gjenåpne Akerselvas tvillingkulvert både nord for og sør for jernbanens sporområde.
Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i en fellesuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 14. februar 2018.

Det er Ruter som har foreslått å etablere en ny bussterminal over perrongområdet på Oslo S. Planforslaget med bussterminal på tvers av sporområdet baserer seg på Områdeprogrammet for Oslo S og hovedanbefalingen i rapport fra Plansamarbeidet for kollektivknutepunktet Oslo S.

Rapporten konkluderte med at et kompakt knutepunkt hvor Oslo S blir utvidet med bussterminal er det beste for de reisende, samtidig som det var betydelig usikkerhet knyttet til fundamentering og trafikale konsekvenser i anleggsperioden. KVU Oslo-Navet anbefaler at det bygges nye bussterminaler på Lysaker og Bryn, og at regionbussene får endeholdeplass der.

Bane NOR har fremmet innsigelser til deler av Ruters planforslag, blant annet fordi det vil føre til svært store ulemper for togpassasjerene i byggeperioden.

Les hele uttalelsen fra OE og MAV

Saksinnsyn

Les artikkel i Aftenposten: Den nye bussterminalen gjør det vanskeligere å gjenåpne Akerselva. 

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Skriv en kommentar

Både byggehøyde og volum bør reduseres i Treschows gate 16

bilde av Treschows gate 16 alt 1 og 2

Treschows gate 16 (alt. 1 og 2)

Byrådet går inn for skole, flerbrukshall og ungdomstiltak i Treschows gate 16 (det gamle lageret til Lilleborg). Dette er en stor seier for alle som har argumentert mot forslaget om å bygge boliger på området. Byrådet avviser boligforslaget (alternativ 1) til fordel for Plan- og bygningsetatens (PBE) alternative forslag (alternativ 2).

Både Miljøforeningen Akerselvas Venner og Oslo Elveforum har over lengre tid engasjert seg sterkt mot boligforslaget. Før behandlingen i bystyrets byutviklingskomite har de to elveforeningene sendt komiteen sine merknader til byrådets forslag:

  • I likhet med PBE og byrådet fraråder de to elveforeningene Scandinavian Developments alternativ 1 med boliger.
  • De to elveforeningene støtter byrådets forslag om skole og et bredt friområde langs Akerselva på eiendommen Treschows gate 16.
  • De to elveforeningene kan imidlertid ikke anbefale alternativ 2 slik det nå foreligger, og anmoder byutviklingskomiteen om å redusere både byggehøyden og byggevolumet i skoleforslaget før alternativ 2 vedtas.
  • Komiteen bør anmode byrådet om å erverve eiendommen straks planen er vedtatt, rive lagerbygningen og opparbeide hele eiendommen som friområde i påvente av bygging av skole på deler av tomta.
  • Komiteen bør også anmode byrådet om å se på mulighetene for at den nye turveien langs elva får planskilt kryssing med Ivan Bjørndals gate, skriver elveforeningene.

Les hele brevet her

Les byrådssaken her: Treschows gate 16 – Byrådet 04.01.2018

Saksinnsyn

Les også: Treschows gate 16 bør opparbeides som friområde

 

Publisert i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

– Den nye bussterminalen gjør det vanskeligere å gjenåpne Akerselva

Artikkel i Aftenposten 5.1.2018

Innlegget sto på trykk i Aftenposten 5. januar 2018

Publisert i Elve- og bekkeåpning, Vaterlands bru - Bjørvika | Skriv en kommentar