Informasjonstavler langs Akerselva satt opp

Informasjonstavle om Akerselva

Sverre Samuelsen og Leif Bertnes har initiert tre informasjonstavler langs Akerselva.

Oslo Elveforum (OE) har i samarbeid med Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) satt opp tre informasjonstavler langs Akerselva. Disse står ved Oset ved Maridalsvannet, i Nydalen og på Nedre Foss. Formålet er å gi informasjon om miljøparkens historie, turveier, dyre- og fugleliv, fisking mm.  

OE har tidligere satt opp 15 informasjonstavler ved sju av andre elver/bekker som renner gjennom byggesonen i Oslo. Kostnadene er dekket gjennom bevilgninger fra GjensidigeStiftelsen og Bymiljøetaten. Samlet beløper kostnadene seg til 360.000 kroner.

Ansvarlige for OEs skiltprosjekt har vært Leif Bertnes og Sverre Samuelsen (bildet). De har gjennom flere år gjort en stor innsats for å stimulere flere til å bruke Oslo blågrønne årenett.

Tekst og bidler i informasjonstavlen om Akerselva

Publisert i Ukategorisert | Merket med | Skriv en kommentar

Uakseptabelt å ta deler av elveparken på Frysja til skoleformål


Kart over Frysjaområdet

I et merknadsbrev datert 4. juli 2019 til Arkitektkontoret GASA AS påpeker Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) at det er uakseptabelt å ta deler av elveparken til skoleformål når Frysja skole bygges.

De to foreningene er positive til at planområdet utvides slik at hele eiendommen gnr 59 bnr 726, Frysjaveien 31 B, innlemmes i planområdet for Frysja skole. Men det er helt uakseptabelt å ta 2 475 m2 av elveparken til skoleformål (uteareal for elevene), slik utbygger har planer om. Av dette arealet ble 1 174 m2 regulert til friområde naturområde allerede i KDP Akerselva miljøpark (1990), mens bystyret ved behandlingen av VPOR Frysja (2017) vedtok å utvide elveparken med ytterligere 1 301 m2 i dette viktige partiet av miljøparken.

Les hele merknadsbrevet

Saksinnsyn

Les også:
Elveparken må skjermes ved utbygging av Frysja 
Vil bruke friområdet langs Akerselva som skolegård

 

 

 

 

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Dælenenggata 39 bør beholdes som friområde

Dælenenggata 39

Boligbyggs skisse

Oslo kommune ved boligbygg har bestilt oppstartsmøte for bygging av omsorgsboliger i Dælenenggata 39. Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et felles innspillsbrev datert 20. juni 2019 uttalt seg kritisk til byggeprosjektet.

De to foreningene skriver at de er enige med Byantikvaren i at planområdet bør beholdes som ubebygd park/friområde for ikke å svekke det brede grøntdraget i Harald Hals’ byplan av 1929 ytterligere, jf. at bygget i Dælenenggata 36 (D36-Green House) har redusert byplangrepets brede grønne finger til ei smal grøntstripe.

De to foreningene slutter seg til Plan- og bygningsetatens vurdering av D36-bygget (dok. 9, fil 1, s. 25): «Oppføring av dette bygget innebar gjenbygging av det store sammenhengende grøntdraget gjennom Torshovdalen til Dælenenga, og vi kan ikke anbefale at friområdet bygges ytterligere ned.»

Videre skriver foreningene at «Dersom nå også midtre/søndre del av eiendommen Dælenenggata 39 skulle tillates bebygd, er vi enige med PBE og Sameiet Fagerheimgata 11 i at bebyggelsen bør plasseres langs Dælenenggata, og at den ikke bør få et L-formet, men et rektangulært fotavtrykk. Det er viktig at friområdet ikke reduseres, og at det ikke fremstår som privatisert.»

De to foreningene ber også om at gjenåpning av Torshovbekken i en sideforskjøvet trasé langs nordvestsiden av eksisterende turvei, gjennom hele planområdet fra Christian Michelsens gate (Ring 2) i nord til sørsiden av Dælenenggata 36, sikres gjennom rekkefølgebestemmelse og utbyggingsavtale.

Les hele innspillsbrevet

Saksinnsyn

 

Publisert i Torshovbekken | Skriv en kommentar

Gangforbindelsene fra Maridalsveien ned til Akerselva bør utbedres

De rødprikkede delene av gangstiene på dette kartet bør få trapper

Selvaag Eiendom AS ønsker å omregulere Maridalsveien 319–321 til næring/kontor. Eiendommen ligger langs østsiden av Maridalsveien, mellom Ring 3 og Get-bygget.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i et felles brev av 5. juni 2019 kommet med innspill i forbindelse med oppstart av planarbeid for eiendommen. I brevet vektlegger foreningene betydningen av gode gangforbindelser både innenfor planområdet og i umiddelbar nærhet til planområdet.

I uttalelsen anbefaler foreningene at det etableres ei trapp fra Gjerdrums vei opp til Maridalsveien fra fotgjengerfeltet i Gjerdrums vei litt nordøst for Get-bygget, og at dagens gangsti fra fortauet på østsiden av rundkjøringen over Ring 3 ned til turveien langs Akerselva ved Nedre Spinneri bru får trapp i de bratteste partiene. Byggingen av trappene bør sikres gjennom rekkefølgekrav og utbyggingsavtale for Maridalsveien 319–321.

I brevet kommenterer foreningene også de foreslåtte byggehøydene og byggegrensene. Hele brevet kan leses her: Maridalsveien 319-321 – 05.06.2019

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru | Merket med , | Skriv en kommentar

Akerselva og Dampen må ivaretas i planene for Gullhaug Torg 3 og Sandakerveien 138–140

Byggehøydene mot «Dampen» må holdes nede

A-Lab har på vegne av Norwegian Property varslet oppstart av planarbeid for Gullhaug Torg 3 og Sandakerveien 138–140 i Nydalen. Norwegian Property ønsker å øke bruksarealet for planområdet fra dagens 42 500 m2 til 60 000 m2.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i et felles brev til A-lab bedt om at det også utredes et planalternativ med 50 000 m2.

De to foreningene påpeker i brevet viktigheten av at dagens gesimshøyde for Sandakerveien 138–140 ikke økes mot bygningene på Gul liste i øst: «Lille Kronborg», «Høkern», «Dampen» og «Birkely».

I brevet skriver foreningene videre:

  • Vestre del av Gullhaug Torg 3 bør ikke påbygges, jf. nærheten til Akerselva. Elva vil kunne gjenåpnes herfra og sørover til Gullhaug Torg 2 A når Riksteatret rives noen tiår fram i tid.
  • Det bør sikres gjennom rekkefølgekrav og utbyggingsavtale for Sandakerveien 138–140 og Gullhaug Torg 3 at Akerselva gjenåpnes i en bredde på 20 meter med tilhørende kantsoner over eiendommen Gullhaug Torg 2 A.
  • Det bør etableres tre brede, gode offentlige tverrforbindelser fra Sandakerveien i øst ned til Gullhaugveien, gata Gullhaug Torg og Akerselva i vest.

Hele brevet fra de to foreningene kan leses her: Sandakerveien 138-140 og Gullhaug Torg 3 – 20.05.2019

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru | Merket med , | Skriv en kommentar

Torshovbekken bør gjenåpnes fra Årvoll til Sinsen

Torshovbekken med Aker sykehus

Torshovbekken med Aker sykehus

Statens vegvesen har varslet oppstart av planarbeid for gang- og sykkelvei langs nordsiden av Trondheimsveien fra Årvoll skole til Sinsen.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i et felles brev til Statens vegvesen støttet forslaget om å etablere separat gangvei og sykkelvei på hele strekningen.

I brevet anbefaler foreningene at Torshovbekken (Disenbekken) gjenåpnes i forbindelse med opparbeidingen av gangveien og sykkelveien, og ber om at dette sikres gjennom rekkefølgebestemmelse og utbyggingsavtale.

Brevet fra de to foreningene kan leses her: Årvoll skole – Sinsen – 10.05.2019

Les også notatet Gjenåpning av Torshovbekken – Muligheter og utfordringer – 04.12.2017

Publisert i Torshovbekken | Merket med | Skriv en kommentar

PlastRusken ryddet Akerselva

Dykkere deltok i ryddeaksjonen

I dag var det en stor ryddedugnad i Akerselva. 160 elever fra Elvebakken videregående skole ryddet hver sin del av elvebredden, mens dykkere plukket opp søppel fra  elvebunnen. Oslos ordfører, Marianne Borgen, åpnet dugnaden og oppfordret alle til å ta et større ansvar for å unngå forsøpling. Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) var også i år til stede og bidro. Og det hele ble organisert av Ruskengeneral Jan Hauger (Rusken er Oslo kommunes satsing for en renere by).

All søppel som blir funnet i og langs elva under dagens rydding, vil bli stilt ut i Spikersuppa (Studenterlunden på Karl Johans gate) lørdag 11. mai. Samtidig har Rusken et stort arrangement i Spikersuppa fra 12.00-16.30.

Mikroplast et økende problem

PlastRusken ble etablert i 2017. Gjennom aksjonen hentes avfall opp fra bunnen av Akerselva. Spesielt fokus er det på plastavfallet.

I 2017 ble det hentet opp 782 kilo avfall i Akerselva på en elvestrekning på litt over 650 meter fra Nedre Foss park til Ankerbrua, også kalt Eventyrbrua. Selv om målet i 2017 var å fortsette ryddingen ned til kulverten ved Vaterlandsparken,  hadde man for få ressurser til å fullføre.

I 2018 ble ryddemannskapet doblet. Dette førte til at en strekning på omtrent 2,5 kilometer ble ryddet. Det ble da hentet opp totalt 1159 kilo avfall fra elvebunnen. Av dette var 159 kilo ren plast.

Ruskengeneral Jan Hauger, Oslo-ordfører Marianne Borgen og Oslo Elveforums leder, Per Østvold deltok på dugnaden langs Akerselva.

Ordfører Marianne Borgen talte til elever fra Elvebakken skole.

Fra venstre: Kjell E. Sterten, kasserer og Are Eriksen, leder (begge i Miljøforeningen Akerselvas Venner), Finn Hungerholdt, daglig leder, og Torjus Glestad (begge i Oslomarkas Fiskeadministrasjon).

Finn Hungerholdt i Oslomarkas Fiskeadministrasjon kom med settefisk som ordføreren fikk æren av å slippe ut i elva.

Mad Goats, som blant annet tilbyr kajakkturer ned Akerselva, var også med.

 

Publisert i Arrangementer | Merket med | Skriv en kommentar

Bli med på dugnad langs den nedre delen av Akerselva

Tirsdag 7. mai klokka 10.00 drar vi i gang en ny dugnad langs den nedre delen av Akerselva. Vi samles ved elva på plenen foran Nedre Foss gård (like ved Mathallen på Vulkan).

Det er Rusken / Oslo kommune som har ansvaret for ryddedugnaden. Miljøforeningen Akerselvas Venner deltar som en av flere organisasjoner, og oppfordrer medlemmer til å bli med. Det blir utlevert sekker, hansker og plukkepinner. Du velger selv hvor lenge du vil være med.

Dugnaden åpnes av ordfører Marianne Borgen klokka 10.00.

Alle er velkomne!

Les om aksjonen i 2018.

Publisert i Arrangementer | Merket med | Skriv en kommentar

Møt våren langs Akerselva!

Foto av Akerselva.

Foto: Tord Baklund / VisitOSLO

Miljøforeningen Akerselvas Venner inviterer til en guidet vår-vandring langs den nedre delen av Akerselva.

Frammøte ved Sagene kirke torsdag 9. mai kl. 18.00.

Turen går nedover elva så langt vi kommer på to timer, og går uansett hvordan været er. Turfører: Gard Espeland. Ingen påmelding.

For de som ønsker det, kan turen avsluttes med en øl på det nye Ringnes Brygghus – så langt det er plass. Det blir også gitt en kort orientering om driften av brygghuset.

Turen arrangeres i samarbeid med Akerselvaakademiet.

 

 

 

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar

Hva skal komme etter at Galleri Oslo er revet?

Galleri Oslo - Mad - Spire - Birdview-Revidert_1280_800-1-1920x1200

Forslaget «Spire», utarbeidet av Mad i samarbeid med Léva urban design og Vill urbanisme.

Velkommen til åpent informasjonsmøte

torsdag 4. april kl. 18.00

i Galleri Oslo, Schweigaards gate 10 (ved toppen av østre rullebånd inne i Galleriet), i lokalet hvor de fem forslagene er utstilt.

Arkitekt Øystein Grønning, som representerer eierne, presenterer de fem forslagene for medlemmene av Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) og andre interesserte.

MAVs leder Are Eriksen vil kommentere presentasjonen og forslagene.

Det settes av god tid til innspill/spørsmål fra møtedeltakerne.

Alle er velkomne!

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar