Handlingsplan 2018

MAVs formål er å arbeide for

 • å bevare og videreutvikle et variert, levende og naturlig miljø for mennesker, flora og fauna i Akerselva og området langs elva, samt stimulere folks interesse for Akerselva
 • å sikre elva og elvedalen som en blågrønn lunge med et bredt og sammenhengende parkbelte fra os til os, med gode turveier og gangstier både langs og på tvers av elva
 • at ny bebyggelse legges i god avstand fra elva, at byggehøydene holdes nede, at viktige utsyn og siktkorridorer ivaretas, og at kultur- og industriminnene i og langs elva sikres
 • å gjenåpne lukkede elvepartier og sidebekker

 MAV skal realisere formålet gjennom å

 • avgi høringssvar i alle plansaker som berører Akerselva miljøpark
 • arrangere minst to medlemsmøter / åpne møter i tillegg til årsmøtet
 • ha stand minst tre ganger langs elva for å spre informasjon om MAV og verve medlemmer
 • verve nye medlemmer slik at MAV har minst 180 enkeltpersoner og 15 borettslag/sameier som medlemmer ved utgangen av året
 • arrangere minst én guidet elvevandring
 • bidra til å sette søkelyset på muligheten for å gjenåpne Torshovbekken og nedre del av Akerselva
 • delta i Oslo Elveforum (OE), Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) og Oslo Velforbund (OVF)
 • videreutvikle og styrke kontakten med historielagene langs Akerselva og Akerselva Trebåtforening
 • styrke kontakten og samarbeidet med bydelene

Vedtatt på årsmøtet 12. mars 2018