Akerselvas bruer

Hver uke har vi de siste 49 ukene presentert bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 50. Samtlige presentasjoner kan leses på vår nettside under kategorien Om Akerselva / Bruer og fosser.

Det øverste bildet viser bruene som går over Akerselvas øvre del, mens bildet under viser bruene som går over Akerselvas nedre del. Kjørebruene er markert med tykk strek og gangbruene med tynn strek.

De to neste ukene vil vi presentere to bruer som er revet. Deretter vil vi presentere de 11 viktigste fossene.

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

promotering

 

Publisert i Bruer og fosser | Skriv en kommentar

Operabrua

Operabrua er Akerselvas nederste bru og ligger helt nede ved utløpet i Bjørvika. Dette er ei bred kjørebru i armert betong og den ble bygget i 2013 samtidig med Nylandbrua. Like nedenfor Nylandsbrua ble den vestre kulverten forkortet og åpnet opp slik at elveløpene fra østre og vestre kulvert smelter sammen og renner under Operabrua og ut i fjorden.  

Brua eies i dag av Bjørvika Infrastruktur, men vil senere overtas av Bymiljøetaten Vei når Bjørvika-prosjektet er ferdig gjennomført. Over brua går Operagata. Den nye Operahuset som ble bygget i 2008 ligger like nedenfor brua på vestsiden av elva. 

Modellen for et fremtidig Bjørvika viser plasseringen av disse to nyeste bruene: Nylandsbrua og Operabrua, samt Akerselvas nye vannspeil. Nylandsveien er lagt over ei ny kjørebru som går over jernbanesporene. På modellen er det også lagt inn ei ny planlagt gangbru til det nye Munch-muséet Lambda. Denne gangbrua er ennå ikke bygget. 

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 49.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Publisert i Bruer og fosser | Skriv en kommentar

Turvei- og gangveinettet langs Akerselva må fullføres ved utbygging i Sandakerveien 58 b/c

Jerusalem bru

Fredensborg Norge AS ønsker å fortette Sandakerveien 58 b/c med et nytt boligkompleks med ca. 30 nye leiligheter. Planområdet strekker seg fra Bjølsen valsemølle i nord til Orklabebyggelsen i sør langs baksiden av brannstasjonen. Det nye bygget skal legges inntil dagens bygård, med fasade mot Sandakerveien, og videre langs Gamle Sandakervei. Fagkyndig er COWI og MAD arkitekter.

I forslaget til planprogram understreker Plan- og bygningsetatens (PBE) at det må etableres gode uteoppholdsarealer mot vest med trygg forbindelse til turveien, og at viktigste planfaglige temaene er høyder, gatestruktur, bevaringsverdi, fremtidige byrom/forbindelser samt uteoppholdsarealer og bokvalitet.

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et merknadsbrev datert 7. juli 2017 påpekt viktigheten av at turvei- og gangveinettet knyttet til Akerselva blir fullført i forbindelse med utbyggingen. MAVs merknader begrenser seg til aktuelle gangveitilknytninger fra Jerusalem brus østside mot øst, vest og sør.

I merknadsbrevet viser MAV til at Jerusalem bru er ei relativt ny bru som var ment å knyttes til gang- og sykkelveiforbindelsen videre østover, men som foreløpig ender i ingenting bak Sagene brannstasjon. Her ligger den historiske traseen til Gamle Sandakervei, som er bevaringsverdig. Det er viktig at man ved vurderingen av om gang- og sykkelveien skal legges langs nordsiden eller sørsiden av Gamle Sandakervei, ser dette i sammenheng med kryssingen videre over trikkesporene til østsiden av Sandakerveien. PBE og EBY bør vurdere om utbyggingsavtale og rekkefølgebestemmelser også bør omfatte opparbeidelse av gang- og sykkelvei over til østsiden av Sandakerveien, skriver MAV.

Styremedlem i MAV, Kjersti Hovden (bildet), som har vært MAVs saksbehandler, viser til reguleringsbestemmelsene for Lilleborg-området:

– På Lilleborg-siden av Akerselva ligger bevaringsverdige gamle industribygg omgjort til boliger og næringslokaler. Disse ligger så nær elva at de hindrer gangvei langs elva på yttersiden av Ivan Bjørndals gate 9–17, men allmennheten ble sikret forbindelse gjennom området (felt A), dvs. på sørøstsiden av bygningsmassen. Reguleringsbestemmelsenes § 6 sikret gangforbindelser også videre nordøstover, påpeker hun, men dette er ennå ikke fullført.

­­­­­­­­­­­­­- Gangveien gjennom friområdet opp til østsiden av Jerusalem bru bør sikres gjennom utbyggingsavtale og rekkefølgebestemmelse for Sandakerveien 58 B/C. Enkelte benytter denne forbindelsen allerede i dag, selv om terrenget er bratt og det ikke er tilrettelagt for gående, understreker Kjersti Hovden.

Les hele merknadsbrevet fra MAV

Saksinnsyn

Gamle Sandakervei på baksiden av brannstasjonen bort til Orklabygget

Låst port og trapp fra Lilleborg ovenfor C1 opp til gamle Sandakervei.

Sti i enden av Lilleborgområdet (C2) ved elva under Jerusalem bru og skråningen opp til høyre til gamle Sandakervei.

 

 

 

 

 

 

Publisert i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

Grünerbrua forfaller

I et brev til Bymiljøetaten påtaler Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) at Grünerbrua forfaller, og at behovet for vedlikehold er stort:

  • malingen flasser av, og rusten har fått overtaket
  • mot Brenneriveien er det et nettinggjerde som er i dårlig forfatning
  • rekkverket mot Dansens Hus er ikke skikkelig festet
  • øvre del av rekkverket i Møllerveien mangler mot nybygget på Vulkan

Grünerbrua er en viktig forbindelse over Akerselva for bilister og syklister/fotgjengere og forbinder Nordre gate med Møllerveien. For fotgjengere fungerer brua nærmest som en portal til Vulkan-området hvor det er etablert en rekke institusjoner og bedrifter som Dansens Hus og Mathallen. Nedre Foss park ble nylig åpnet, og i november vil Nedre Foss gård være ferdig utbedret etter brannen, og restaurantene vil bli gjenåpnet. Det planlegges omfattende utbygging av studentboliger, i regi av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, i Brenneriveien 11 som ligger inntil Grünerbrua på vestsiden. Brua vil dermed få en stadig viktigere funksjon på Grünerløkka.

Dagens bru er fra 1953 og erstattet ei gammel trebru fra 1866 som hadde navnet Akers bru. Brua fikk montert et tidstypisk rekkverk av jern som ble malt i en gråfarge. Gjennom disse 64 årene har rekkverket forfalt.

Det er viktig at gjerdet på Grünerbrua, mot Brenneriveien og ved Dansens Hus er montert skikkelig slik at gjerdet gir god beskyttelse mot at barn faller ut i elva, påpekes det i brevet.

Les hele brevet.

Les også Kjell Egil Stertens artikkel om Grüner bru

 

Publisert i Bruer og fosser, Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Skriv en kommentar

Byrådet bør forkaste planforslaget for Oslo Plaza

PBE vil tillate et 30 m høyt bygg i sørenden av Vaterlandsparken, kun 6–7 m fra Akerselva (alternativ 2). Utbygger ønsker å bygge dobbelt så høyt (alternativ 1A). Begge alternativene vil skyggelegge Akerselva, Vaterlandsparken og områdene øst for elva i langt større grad og over langt større deler av døgnet enn i dag.

I et felles merknadsbrev av 22. juni 2017 til Byrådsavdeling for byutvikling om forslaget til detaljregulering for Sonja Henies plass 3 mfl. (Oslo Plaza) anbefaler Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) at byrådet forkaster både forslagsstillers alternativ 1A og PBEs alternativ 2. Konsekvensutredningens alternativ 1B er også helt uakseptabelt, mener de to foreningene.

I et omfattende merknadsbrev heter det blant annet:

«Alle alternativene er i strid med § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015 om at «innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp […] bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep». Byrådet bør klargjøre overfor etatene at tilbygg og påbygg til eksisterende bebyggelse er å anse som «ny bebyggelse» […], ikke som gammel bebyggelse.»

I brevet heter det videre at foreslått bebyggelse ut mot Akerselva vil danne «en dominerende vegg i Vaterlandsparken som svekker byrommets kvaliteter og reduserer utsynet mot sør», og at «vind- og solforholdene forverres radikalt med planforslaget».

Les hele merknadsbrevet

Saksinnsyn

Les også merknadsbrev av 5. mai 2015

Les også merknadsbrev av 20.4.2016

Les også merknadsbrev av 18.10.2016

 

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Skriv en kommentar

Er det et høyhus over Akerselva som vi skal vise fram i 2019?

Illustrasjon fra planforslaget

Forslaget om å bygge et over 70 meter høyt høyhus på Gullhaug torg i Nydalen – til dels over Akerselva – vekker sterke reaksjoner i Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV).

– Det er helt uakseptabelt at det bygges over selve Akerselva og innenfor det byggefrie beltet på 20 meter fra elva. Som PBE selv påpeker i planforslaget, fastsetter Kommuneplan 2015 at «innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp og minimum 12 meter fra vannkant for sideløp bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep». For å kunne bevare Akerselva miljøpark er det avgjørende at denne retningslinjen etterleves. Dette skriver de to foreningene i sitt felles høringssvar.

Det er Plan- og bygningsetaten (PBE) som har sendt forslag til ny detaljreguleringsplan for Gullhaug Torg 2A i Nydalen ut på høring. Avantor Gullhaug Torg 2A AS har foreslått å legge til rette for bygging av et miljøbygg (FutureBuilt) med leiligheter og næringslokaler med en betydelig høyere utnyttelse enn i gjeldende reguleringsplan. Samlet bruksareal er 10 000 m2 fordelt på 17 etasjer med gjennomsnittlig etasjehøyde på godt over 4 meter.

I sitt høringsbrev sier OE og MAV at de har forståelse for at det kan fortettes noe rundt enkelte kollektivtrafikk-knutepunkter, og de støtter at det bygges miljøhus i Oslo. Men – tilføyer de to foreningene – PBE må ta inn over seg at Akerselva miljøpark forringes år for år hvis kommunen ikke nå setter ned foten og begynner å håndheve 20-metersregelen i kommuneplanen.

På tross av Akerselva miljøparks store betydning som rekreasjonsområde, på tross av at miljøparken vil kunne være en nedkjølende korridor når klimaendringene blir merkbare i Oslo, velger PBE å akseptere at det bygges – ikke bare innenfor 20 metersgrensen – men i dette tilfellet også over elva, og det ved å plassere et over 70 meter høyt bygg oppå selve Akerselva. Framtidige generasjoner vil lure på hvorfor i all verden Oslo kommune har gitt etter for press fra mektige næringsinteresser på bekostning av miljøet og befolkningens rekreasjonsbehov dersom kommunen vedtar Avantors planer for Gullhaug torg 2A.

Avantor planlegger til og med å lukke et parti av Akerselva som i dag er åpent. Dette er i strid med den bindende bestemmelsen i § 13.3 i kommuneplanen om at «åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes». De to foreningene påpeker at PBE underslår at dette er en juridisk bindende bestemmelse ved å kalle det for en retningslinje i planforslaget.

Planforslaget er desto mer bemerkelsesverdig med tanke på at Oslo nylig er kåret til Europas miljøhovedstad i 2019, og at det av juryens begrunnelse blant annet framgår at «Oslo was commended for working systematically to re-open waterways». Er det et høyhus over Akerselva som Oslo skal vise fram i 2019? spør OE og MAV i sitt høringssvar.

De to foreningene påpeker også at Nydalen trenger torg og møteplasser, slik som bl.a. bydelsutvalget i Nordre Aker har påpekt i en tidligere uttalelse.

– Vi vil på det sterkeste fraråde planforslaget, er foreningenes konklusjon.

Les hele merknadsbrevet

Saksinnsyn

Les tidligere artikkel: Helt uakseptabelt å bygge over Akerselva

Juryens begrunnelse for Oslo som miljøhovedstad:

 

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

Velkommen til dugnad 21. juni

Bymiljøetaten i Oslo (BYM) arrangerer «Plastrusken» i Akerselva i samarbeid med Miljøforeningen Akerselvas Venner. Vi trenger frivillige i alle aldre til en dugnad 

   onsdag 21. juni  fra klokka 1000 til 1500

Møt opp på gressletta ved Vulkan (Nedre Foss gård). Du velger selv hvor lenge du vil være med. Ta på godt fottøy.

Under dugnaden skal vi samle søppel langs elva fra Vulkanområdet til Vaterland. BYM vil sette inn dykkere, og stiller med mannskap og utstyr som søppelsekker, klyper og hansker. Denne gangen er det fokus på plastforurensning og mikroplast. Det vil være oppgaver som passer for alle.

Dette er en fin anledning til en hyggelig dugnadsinnsats langs elva. Samtidig kan du bli kjent med andre elvevenner. Etter dugnaden tar vi en kopp kaffe eller te på Grønland.

Påmelding på Facebook

Du kan også sende en påmelding til oss på e-post: akerselvasvenner@gmail.com

 

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar

– Trikkeholdeplassen mellom Olaf Ryes plass og Nybrua må beholdes

Illustrasjon i planforslaget

Plan- og bygningsetaten har sendt Bymiljøetatens forslag om å omregulere Thorvald Meyers gate til kollektivgate og Grüners gate til gatetun/gågate ut på høring. Hensikten med planforslaget er å sikre bedre fremkommelighet for trikk og bedre forhold for gående og byliv. Bymiljøetaten foreslår å legge ned Schous plass holdeplass, mens Plan- og bygningsetaten anbefaler at holdeplassen opprettholdes.

I et felles merknadsbrev fra Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) til forslaget, kommenterer de to foreningene Bymiljøetatens forslag om å legge ned trikkeholdeplassen på Schous plass:

«Det bør fortsatt være en trikkeholdeplass mellom Olaf Ryes plass og Nybrua, enten på Schous plass som i dag, eller rett sør for Korsgata hvor gatetverrsnittet i Thorvald Meyers gate er bredere. For personer som er dårlige til bens, er det helt avgjørende at trikkeholdeplassen beholdes. Jf. at byrådet våren 2017 bestemte seg for å gjenåpne Jomfrubråten holdeplass til tross for at Ruters målinger viste at det i gjennomsnitt kun var 1,8 reisende til/fra Jomfrubråten pr. avgang. Begrunnelsen var at Oslo skal være en eldrevennlig by. Passasjergrunnlaget er langt større rundt Schous plass på Grünerløkka, og også her er det mange eldre som er avhengige av trikken.»

– Det er på høy tid at gjenåpning av Torshovbekken settes på dagsordenen

De to foreningene synes det er beklagelig at gjenåpning av Torshovbekken fra Schous plass til Akerselva ikke utredes i tilknytning til denne plansaken, og viser til at Torshovbekken er den av sidebekkene til byens ti elver som det er aller viktigst å gjenåpne:

«Det er på høy tid at etatene setter gjenåpning av Torshovbekken på dagsordenen. At bekken ikke går i en egen overvannsledning, men i felles ledning med spillvann (AF-ledning), bør ikke stoppe en realisering av dette viktige gjenåpningsprosjektet. PBE, BYM og VAV bør utarbeide en strategi for gjenåpning av Torshovbekken og andre bekkestrekninger der vannet i dag går i AF-ledninger. En bør vurdere å fremskynde en separering av hele eller deler av avløpsnettet langs Torshovbekken, slik at mesteparten av overvannet kan ledes til en gjenåpnet bekk og ikke lenger belaste avløpsnettet.»

Les hele merknadsbrevet

Les mer om reguleringsforslaget

Torshovbekken bør gjenåpnes fra Schous plass til Nybrua

 

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Torshovbekken, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

– Almetrærne i Sannergata 1-3 trenger en luftsikringsplan

På grunn av feil opplysninger om bruttoareal og høydeangivelser i tidligere utsendte høringsdokumenter, har planforslaget for Sannergata 1-3 vært på begrenset høring. Planområdet ligger helt inn til Paulus sykehjem og friområdet mot elva innenfor Akerselva Miljøpark.

Byutviklingskomiteen som skal behandle saken, kan velge mellom tre alternativer: Alternativ 1 er utarbeidet av Arcasa arkitekter AS på vegne av Sannergata 3 AS. Alternativ 1 har hovedformål boliger eller sykehjem. Plan- og bygningsetaten har, etter anmodning fra Byrådsavdeling for byutvikling, fremmet et alternativ 2, med hovedformål sykehjem/omsorgsboliger med lavere utnyttelse og høyder. Stor-Oslo Eiendom AS har lansert et alternativ 3 med betydelig økt volum. Det er i alternativ 2 at Plan- og bygningsetaten (PBE) har gitt feil opplysninger.

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et fellesbrev datert 5. juni 2017 kommentert endringene i planforslagets alternativ 2.

«Det er positivt at regulert høyde mot sørvest er redusert fra kote 42,2 til kote 39,5. Dette gjør at enkelte av trekronene til almetrærne i det regulerte friområdet langs Akerselva kan beskjæres noe mindre enn det som hadde vært nødvendig med regulert høyde opp til kote 42,2. Vi understreker at det bare er øverste del av tretoppene som nå unngår beskjæring. Jf. våre tidligere brev om at det med byggegrense lagt kun 5 m fra plangrensen vil være umulig å sikre almetrærne langs gangveien i samsvar med § 3.4 i reguleringsbestemmelsene. Marksikringsplanen som kreves i henhold til § 4,  vil ikke kunne sikre almetrærne. Verken i marken der deler av rotstrukturen vil måtte kappes, eller i lufta der betydelige deler av trekronene for flere av trærne vil måtte skamferes. Det er behov for en «luftsikringsplan». Dette skriver de to foreningene i sitt merknadsbrev.

Les hele merknadsbrevet

Saksinnsyn hos PBE.

Sannergata 1-3: Almetrærne må sikres ved utbygging

Friområdet og trærne langs Akerselva må sikres ved utbygging av Sannergata 1-3

 

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Gjenåpning av Torshovbekken må på dagsorden

Illustrasjon fra planinnsyn

Torshovbekken bør gjenåpnes langs Hans Nielsen Hauges gate fra Muselunden til Torshovdalen. Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten (PBE) om forslaget til detaljregulering for Hans Nielsen Hauges gate 50.

Bakgrunnen er at Grefsen Utvikling AS har foreslått å bygge 110 boenheter i Hans Nielsen Hauges gate 50. De ønsker å bygge to 50 m høye tårn på eiendommen. PBE har fremmet et alternativ som er noe mer i samsvar med kommuneplanens høydebestemmelser, men også i PBEs forslag er de to tårnene i høyeste laget.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i en rekke sammenhenger de siste årene foreslått å gjenåpne Torshovbekken, men så langt har PBE ikke krevd gjenåpning i en eneste plansak i noen av de bydelene som Torshovbekken renner gjennom.

– Gjenåpning av Torshovbekken må settes på dagsordenen, skriver de to foreningene, som blant annet foreslår at overvannsløsningen for Hans Nielsen Hauges gate 50 bør tilpasses en gjenåpning av bekken. Torshovbekken og dens øvre del Disenbekken er etter foreningenes syn den av sidebekkene til byens ti elver som det er aller viktigst å gjenåpne. På den fire kilometer lange strekningen fra Tonsen kirke til Torshovbekken renner ut i Akerselva ved Nybrua kan det aller meste av bekken åpnes gjennom friområder og store parkområder som Muselunden, Torshovdalen og Sofienbergparken, skriver foreningene i merknadsbrevet.

Les hele merknadsbrevet av 29.5.2017

Les også merknadsbrev av 6. 6.2016

Saksinnsyn hos PBE

Torshovbekken bør gjenåpnes fra Schous plass til Nybrua

 

Publisert i Torshovbekken, Uttalelser | Skriv en kommentar