Velkommen til avduking av Blå Skilt på fire bruer over Akerselva

I samarbeid med Selskabet for Oslo Byes Vel ønsker Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) velkommen til avduking av blått skilt på Vaterlands bru mandag 21. oktober kl. 17.00.

Velkommen ved generalsekretær i Oslo Byes Vel, Ole Rikard Høisæther.

Are Eriksen, leder i MAV, introduserer Sissel Rønbeck, Akerselva Miljøparks «mor».

Sissel Rønbeck avduker skiltet ved Vaterlands bru.

Etter avdukingen vil Gard Espeland lede en vandring via Nybrua og Ankerbrua opp til Grünerbrua. Også på disse tre bruene er det nå montert Blå Skilt.

Alle er velkomne til å delta.

Les mer om Blå Skilt

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar

Redskapsfabrikken må bevares

Redskapsfabrikken med tre høye boligtårn

De tre høye boligtårnene i Avantors planforslag vil ødelegge den vernede Redskapsfabrikken.

Redskapsfabrikken er den eneste bygningen fra Christiania Spigerverks langvarige virksomhet i Nydalen som er bevart uten vesentlige endringer. Som en autentisk bygning fra den norske industrialiseringens tidlige fase langs Akerselva har bygningen stor nasjonal kulturhistorisk verdi. Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 23. september 2019.

Bakgrunnen for merknadsbrevet er at PBE har sendt ut på høring et forslag til detaljregulering for Nydalsveien 32 B (Redskapsfabrikken). Bygget er et av de siste gjenværende monumenter etter Nydalens stolte industriarv. Eiendomsselskapet Avantor ønsker å bygge tre høye boligtårn opp gjennom taket på Redskapsfabrikken.

De to foreningene reagerer skarpt både på Avantors og PBEs forslag, og støtter et alternativ 3 fra Byantikvaren (BYA) som viderefører dagens regulering til bevaring. Byantikvarens forslag sikrer det langsiktige vernet av Redskapsfabrikken ved å legge til rette for ny bruk ved en fremtidig avvikling av dagens industrivirksomhet i bygget, uten å tillate noen form for påbygg på Redskapsfabrikken.

– Vi er enige med BYA i at denne allerede vernede industribygningen ikke tåler de inngrepene i bygningskroppen som Avantor og PBE foreslår, skriver foreningene. 

Redskapsfabrikkens arkitektoniske uttrykk svekkes ytterligere ved at reguleringsbestemmelsene for begge alternativer tillater at de tre boligtårnene krager ut over sideskipenes veggliv, påpeker de to foreningene.

Redskapsfabrikken

Avantors 42 meter høye boligtårn krager ut på elvesiden og havner kun 3 til 6 meter fra flommuren mot Akerselva

Les hele merknadsbrevet.

Saksinnsyn.

 

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Elvelangs i fakkellys

Elvelangs i fakkellys

Bildet er fra arrangementets offisielle facebookside

Torsdag kveld den 26. september erstattes den elektriske belysningen langs Akerselva med over 4000 fakler. Bli med på en stemningsfull vandring langs elva der man opplever forskjellige kulturinnslag underveis i form av lys, dans og toner, både fra profesjonelle og amatører.

Salgsvirksomhet er ikke tillatt, heller ikke utdeling av informasjon og gratisartikler. Dette gjelder både kommersiell og idealistisk virksomhet.

Det er bydelene langs Akerselva – Nordre Aker, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo – som arrangerer Elvelangs i fakkellys i samarbeid med frivillige ildsjeler, og med støtte fra en lang rekke samarbeidspartnere og sponsorer.

Syv hovedscener

Frysja, Brekkedammen kl 20.00
Offisiell åpning av Elvelangs ved Oslos ordfører Marianne Borgen. Teknisk museums populære vitenshow med flammer, smell og eksperimenter – et show med fokus på lys, energi og miljø.

​Nydalen
Human /Nature – kunstinstallasjon av Simon Valentine, i regi av kulturbyrået Mesén.
Waves of Fire – ildshow og dans av Piotr Drozdzykowski with company, Darina Cizkova, Dorothea Lien, lyddesign av Kari-Helene Blystad

Bjølsendumpa utegalleri
PlastoKrillen og veivisere fra Guerilla Plastic Movement, lysinstallasjoner av Elisabeth Stenseth, barn fra Ragnas hage og Nordpolen FUS barnehage. Tenn et lys for noen du er glad i, hils på speidern, eller opplev Quidditch

Myraløkka
Et gnistrende fakir- og flammeshow med Pain Solution. Med seg har de PAKK -Chainsaw Vigilantes, noen kulturelle immigranter med motorsager, instrumenter og ved til leirbålet. Luftig sirkusakrobatikk med de grasiøse luftakrobatene Elise Reine og Mari Stoknes.

​Kunsthøgskolen i Oslo
Musikk, dans,  performance, installasjoner, lysdesign, ild og flammer mm.

Nedre Foss Park
Kl 19: Grünerløkka skoles Musikkorps og Lakkegata skoles Musikkorps Kl 20: Open Drag Stage, kl 20.30: Hip Hop for folket ved X-Ray Ungdomskulturhus, kl 21.30: Norsk Lur- og Bukkehornslag

Vaterland skatepark
Cafeteatret presenterer en rekke artister på avslutningscenen utover kvelden.

Husk å reise kollektivt. Gå alltid medstrøms! La gjerne sykler og hunder bli hjemme. Bruk refleks, ta gjerne med lommelykt.

Sjekk program på Facebook 

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar

Christian Krohgs gate 2 er kulturhistorisk viktig

Planforslaget til Oslo Areal AS

Bygningsrekka mot Akerselva mellom Vaterlands bru og Hausmanns bru er kulturhistorisk viktig, og burde i utgangspunktet helst bevares i sin helhet. Det er viktig å ta vare på bygninger ikke bare fra industriens pionertid, men også bygninger som viser den senere industrihistoriske utviklingen. Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten (PBE) datert 16. september 2019.

Det er Oslo Areal AS som har foreslått å omregulere Christian Krohgs gate 2 som i dag består av flere bygningsdeler bygget i en periode som spenner fra 1899 til 1948. Oslo Areal AS ønsker å rive all eksisterende bebyggelse, for så å oppføre et nybygg som vil gi en dobling av nåværende bruksareal (alternativ 1). PBE har utarbeidet et eget alternativ 2, som er omforent med Byantikvaren, hvor kun den nordøstre bygningen i 3 etasjer (pluss kjeller) ut mot Akerselva, oppført i 1929 og påbygd i 1948, blir revet. OE og MAV finner å kunne støtte alternativ 2.

En realisering av alternativ 1, med dette planalternativets høyder og utforming, vil virke altfor dominerende og påtrengende sett fra østsiden av Akerselva. Å rive all den verneverdige bebyggelsen på eiendommen og erstatte dagens bygningsmasse med et byggevolum på hele 23 623 m2 vil føre til at nybygget fremstår som et fremmedelement i dette viktige industrihistoriske kulturlandskapet, skriver de to foreningene.

Les hele uttalelsen

Saksinnsyn

 

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Bli med på laksesafari!

 

Laksesafari

Tirsdag 17. september klokka 17.00 er alle velkomne til laksesafari langs Akerselva. Arrangementet starter i Vaterlandsparken (ved Plaza hotell). Deretter skal vi rusle opp til Øvre Foss.

Vi vil se på hva laksen gjør på de ulike strekningene i den såkalte anadrome sonen av Akerselva. Hvor gjemmer den seg? Hvor gyter den? Hva har Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) og Oslo kommune gjort for å gjøre Akerselva til den lakseelva den nå har blitt? Og hvilke trusler utsettes laksen for?

Vandringen ledes av avdelingsdirektør Terje Laskemoen i Bymiljøetaten. Oslo Elveforum, Miljøforeningen Akerselvas Venner, OFA, NIVA og flere til vil delta med muntlige bidrag.

De siste 7 dagene (per 10/9) har det gått 137 laks opp laksetrappa på Nedre Foss. Den største var på 91 cm.

Sjekk fisketelleren her. 

Velkommen!

 

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar

Akerselva bør gjenåpnes i full bredde fra Schweigaards gate til jernbaneområdet på Oslo S

KLP Eiendom har selv dokumentert at også vestre elvekulvert kan åpnes uten å rive Nylandsbrua. Noen kabler og en vannledning må imidlertid flyttes.

KLP Eiendom AS foreslår å omregulere Postterminalen i Biskop Gunnerus’ gate 14 B. De vil rive den gamle postterminalen og erstatte bygningen med to høyhus, ett som er hele 135 m høyt, lagt ut mot Akerselva i øst (kontor), og ett på 76 meter litt lenger vest (hotell med ca. 400 rom). KLP Eiendom har også utarbeidet et alternativ 2 med kun ett høyhus og litt lavere byggehøyder (110 m / 42 m), men med en mer kompakt bygningsmasse for å unngå at byggevolumet reduseres nevneverdig.

Plan- og bygningsetaten (PBE) har utarbeidet et eget alternativ 3 med et noe slankere høyhus, en stor åpning i bygningsmassen og en vesentlig reduksjon i samlet byggevolum, men med samme høyder som i alternativ 2 (110 m / 42 m). Byantikvaren (BYA) fremmer et alternativ 4 med reduserte høyder (80 m / 51 m), mindre byggevolum og større avstand til Akerselva.

I strid med 20-metersgrensa

I et omfattende merknadsbrev fra Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) datert 23. august 2019 påpekes det at alle de fire alternativene er i strid med retningslinja i § 13.3 i Kommuneplan 2015 om avstand til elvenes hovedløp. Av § 13.3 fremgår det at innenfor en sone på minimum 20 meter fra Akerselvas vannkant «bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep».

I merknadsbrevet minner de to foreningene om at en enstemmig komite under byutviklingskomiteens behandling av «Oslo S – områdeprogram» den 12. september 2012 (sak 124) i en merknad ga uttrykk for at «hensynet til åpningen av Akerselva og en bred byggefri korridor må prioriteres», mens komiteens flertall, medlemmene fra A, SV, MDG, V og H, bemerket at «Akerselva med grønnstruktur må gis tilstrekkelig plass fra Vaterlandsparken til sporområdet». Dette er ikke fulgt opp verken i KLP Eiendoms alternativ 1 og 2 eller i PBEs alternativ 3 for Biskop Gunnerus’ gate 14 B, og heller ikke i tilstrekkelig grad i BYAs alternativ 4.

De to foreningene mener at BYAs alternativ 4 tross alt er best, og at dette alternativet lett kan justeres slik at det blir et bredt parkdrag langs vestsiden av Akerselva.

Akerselva må gjenåpnes i full bredde

Før Akerselvas nedre del i 1964–1969 ble lukket ved å bli lagt i en tvillingkulvert med en innvendig bredde på 7,5 meter i hver av kulvertene, dvs. i alt 15 meter, var Akerselva 20–26 meter bred på hele den 70 meter lange strekningen fra Biskop Gunnerus’ gate / Schweigaards gate ned til nordsiden av dagens sporområde på Oslo S.

Av plankartene for alternativ 1 og 2 fremgår det at ikke en eneste meter av den vestre kulverten skal åpnes, og at kun ca. 25 meter av den østre kulverten skal åpnes. KLP Eiendom planlegger å åpne under 1/5 av Akerselva. Dette er helt uakseptabelt.

I PBEs alternativ 3 og BYAs alternativ 4 åpnes mesteparten av den østre kulverten, men ingenting av den vestre kulverten, til tross for at det utredningsarbeidet som har vært gjort i forbindelse med utarbeidelsen av planforslaget, viser at det lar seg gjøre å åpne også vestre kulvert, selv uten å rive Nylandsbrua.

De to foreningene krever at Akerselva gjenåpnes i full bredde fra Schweigaards gate til nordsiden av sporområdet i forbindelse med utbyggingen av Biskop Gunnerus’ gate 14 B.

Det er likevel først når Nylandsbrua rives at Akerselva vil fremstå i all sin prakt. Jf. at bruas bæresøyler er fundamentert på veggene i Akerselvas tvillingkulvert, slik at brua ligger som et skyggefullt lokk over elva.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner oppfordrer PBE til å legge til side alternativ 3 og i stedet anbefale en justert versjon av BYAs alternativ 4.

Les hele merknadsbrevet

Saksinnsyn

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Skriv en kommentar

Den planlagte tunnelportalen ved Mølleparken flyttes etter sterk kritikk

Foto av Mølleparken

Dette grøntområdet nedenfor Hønse-Lovisas hus vil bli utilgjengelig i anleggsfasen. Illustrasjonen er hentet fra et av plandokumentene (dok. 258).

I forbindelse med at det skal bygges ny vannforsyning til Oslo, er det planlagt en rømningstunnel i Mølleparken. Ved offentlig ettersyn var Bydel Sagene, Byantikvaren og Bymiljøetaten sterkt kritiske til forslaget om å legge tunnelportalen i Mølleparken helt inntil Akerselva ved Nedre Vøyenfall. Dette er en kritikk som Oslo Elveforum  og Miljøforeningen Akerselvas Venner deler. I et felles merknadsbrev av 9. august til Plan- og bygningsetaten (PBE) uttaler de to foreningene full støtte til at tunnelportalen må flyttes bort fra elva og etableres øst for dagens tursti slik at kulturmiljøet langs elva beholdes uendret.

De to foreningene slutter seg fullt ut til Byantikvaren som tidligere har uttalt følgende:

«Rømningstunnelen er foreslått plassert tett på Akerselva ved Nedre Vøyenfallene, innenfor et område med nasjonale kulturminneinteresser i Kommuneplan 2015. Forslaget innebærer etablering av rømningstunnel med forstøtningsmur, synlig rømningsdør og rekkverk mellom elva og dagens tursti, og forutsetter omlegging av turstien lengre vekk fra elva og fossefallene. Byantikvaren er svært kritisk til å legge utgang fra rømningstunnel så tett på Akerselva innenfor et særdeles viktig kulturmiljø knyttet til Akerselvas industrihistorie. Vi fraråder derfor sterkt den foreslåtte plasseringen, og anbefaler at utgang fra rømningstunnel flyttes lengre bort fra elva og etableres øst for dagens tursti slik at kulturmiljøet langs elva beholdes uendret.»

Kritikken er fulgt godt opp i et revidert planforslag. Forslaget som har vært på høring, innebærer at tunnelportalen i Mølleparken flyttes fra skråningen ut mot Akerselva ved Nedre Vøyenfall til skråningen inn mot nedkjøringen til garasjen for Thorvald Meyers gate 5. Etter de to foreningenes syn er dette det beste stedet å plassere en tunnelåpning i Mølleparken, gitt at det blir minimal trafikk til og fra tunnelåpningen i driftsfasen.

Illustrasjon av ny tunnelåpning

Illustrasjon av tunnelportalen i det reviderte planforslaget.

Les hele merknadsbrevet

Saksinnsyn

 

Publisert i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua | Merket med | Skriv en kommentar

Informasjonstavler langs Akerselva satt opp

Informasjonstavle om Akerselva

Sverre Samuelsen og Leif Bertnes har initiert tre informasjonstavler langs Akerselva.

Oslo Elveforum (OE) har i samarbeid med Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) satt opp tre informasjonstavler langs Akerselva. Disse står ved Oset ved Maridalsvannet, i Nydalen og på Nedre Foss. Formålet er å gi informasjon om miljøparkens historie, turveier, dyre- og fugleliv, fisking mm.  

OE har tidligere satt opp 15 informasjonstavler ved sju av andre elver/bekker som renner gjennom byggesonen i Oslo. Kostnadene er dekket gjennom bevilgninger fra GjensidigeStiftelsen og Bymiljøetaten. Samlet beløper kostnadene seg til 360.000 kroner.

Ansvarlige for OEs skiltprosjekt har vært Leif Bertnes og Sverre Samuelsen (bildet). De har gjennom flere år gjort en stor innsats for å stimulere flere til å bruke Oslo blågrønne årenett.

Tekst og bidler i informasjonstavlen om Akerselva

Publisert i Ukategorisert | Merket med | Skriv en kommentar

Uakseptabelt å ta deler av elveparken på Frysja til skoleformål


Kart over Frysjaområdet

I et merknadsbrev datert 4. juli 2019 til Arkitektkontoret GASA AS påpeker Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) at det er uakseptabelt å ta deler av elveparken til skoleformål når Frysja skole bygges.

De to foreningene er positive til at planområdet utvides slik at hele eiendommen gnr 59 bnr 726, Frysjaveien 31 B, innlemmes i planområdet for Frysja skole. Men det er helt uakseptabelt å ta 2 475 m2 av elveparken til skoleformål (uteareal for elevene), slik utbygger har planer om. Av dette arealet ble 1 174 m2 regulert til friområde naturområde allerede i KDP Akerselva miljøpark (1990), mens bystyret ved behandlingen av VPOR Frysja (2017) vedtok å utvide elveparken med ytterligere 1 301 m2 i dette viktige partiet av miljøparken.

Les hele merknadsbrevet

Saksinnsyn

Les også:
Elveparken må skjermes ved utbygging av Frysja 
Vil bruke friområdet langs Akerselva som skolegård

 

 

 

 

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Dælenenggata 39 bør beholdes som friområde

Dælenenggata 39

Boligbyggs skisse

Oslo kommune ved boligbygg har bestilt oppstartsmøte for bygging av omsorgsboliger i Dælenenggata 39. Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et felles innspillsbrev datert 20. juni 2019 uttalt seg kritisk til byggeprosjektet.

De to foreningene skriver at de er enige med Byantikvaren i at planområdet bør beholdes som ubebygd park/friområde for ikke å svekke det brede grøntdraget i Harald Hals’ byplan av 1929 ytterligere, jf. at bygget i Dælenenggata 36 (D36-Green House) har redusert byplangrepets brede grønne finger til ei smal grøntstripe.

De to foreningene slutter seg til Plan- og bygningsetatens vurdering av D36-bygget (dok. 9, fil 1, s. 25): «Oppføring av dette bygget innebar gjenbygging av det store sammenhengende grøntdraget gjennom Torshovdalen til Dælenenga, og vi kan ikke anbefale at friområdet bygges ytterligere ned.»

Videre skriver foreningene at «Dersom nå også midtre/søndre del av eiendommen Dælenenggata 39 skulle tillates bebygd, er vi enige med PBE og Sameiet Fagerheimgata 11 i at bebyggelsen bør plasseres langs Dælenenggata, og at den ikke bør få et L-formet, men et rektangulært fotavtrykk. Det er viktig at friområdet ikke reduseres, og at det ikke fremstår som privatisert.»

De to foreningene ber også om at gjenåpning av Torshovbekken i en sideforskjøvet trasé langs nordvestsiden av eksisterende turvei, gjennom hele planområdet fra Christian Michelsens gate (Ring 2) i nord til sørsiden av Dælenenggata 36, sikres gjennom rekkefølgebestemmelse og utbyggingsavtale.

Les hele innspillsbrevet

Saksinnsyn

 

Publisert i Torshovbekken | Skriv en kommentar